C9:090


(Text från tinget i Lerbro, Oppunda härad inskannad i flera delar
C9:089 till C9:093
)

wedh Stäringe gård vthi Ordala sochn, först ransakandes om beskaffenheten
på hemmanet Äng för detta 1 hehlt hemman, befinnandes åhrlighe
i huardere giärde kunna vthsåå 3 ½ tunna, god feet och wällhäffdat
iord, men effter geometrisk vthmätning nogot mehra til vthsädhe,
Äng myckit wida vthrächnadt till tunnemåhlet, men af åboens eghen
bekennelse och wittnens betyghande så och öghonskeenligit be-
pröffuande 16 eller högst 18 lass höö, af huilkas äghor Stäringe
ett styckie iord instängdt til diuregård, men giffuit så stor och god
iordmon igen af gårdsens äng. Jtem et styckie iord af Ahlmåsen
som til bemelte hemman lydt af 3 lass höö vnderlagdt Stäringe, men
der emot 3 lass äng af Stubbängin i wederlagh bekommit, som han
än idagh til byen åthniuter    der til inthit fiskie, men skough och
muhlbeete oskipt med Stäringe och de flere omkring belägne
hemman. ibidem en lithen squaltequarn som höst och wåhr til des huus-
behof kan malas med, och wattnets tillop af ängiar och skiär, åboen
Lars tilslår sig åhrlighen för wiss och owiss skatt gifua til husbonden
53 daler koparmyntt der under förståendes, skiutsfärder och resor som husbonden
bör, Men dagswärken des vthan så monga och så offta som be-
gäres, fördenskul för des ringa läghenheter skull bör och kan
förmedlas till ½ hemman.

Giökzhult Anders 1 hehlt hemman vthsår åhrligen 3 ½ Tunna
biörkiord doch god och wällhäfdat iord, äng til 30 lass kiär och måse-
iord, der til en hagha, så stor som föda kan sommaren öfuer 2 nöth,
inthet fiskie, skough och muhlebete oskipt med Stäringe och de
flere der om kring liggiande hemman, flere ägher der vndre aldrig
warit berettar åboen, men des åhrlghe skatt för spannemåhlen
pertzelar skiuts och resepenngar til husbonden ehrlagdt 83 daler för vthan
dagswärken så offta och så monga til gården som påfordres.
Wed des äghor och hägnad, äre twänne små hemman Nytorp och
Stafthella optagne och för 3 åhr sedan skattlagde för 1/4 hemman
huardere, Fördenskul hemmanet Gökzhult icke högre kan bestå
än för ½ hemman.
                                                            Tiuffkiär

(Texten fortsätter i högra spalten:)
Tuffuekiär Anders Anderson 1 hehlt hemman, befinnes åhr-
lighen kunna vthså 3 ½ tunna lättland och wälbrukat iord
Äng der till 40 lass af starr och kiär, der til en lithen beetes-
hagha, nödtorfftigt fiskie, men skough och muhlebeete oskipt
med Stäringe och de flere byar, humblegård till 40 eller
50 stänger, gifuer åhrligen skatt för spannemåhlet
pertsedlerne och skiutsfärds penninger 80 daler kopparmyntt
för vthan dagswärken som göras til Säthegården när och
så offta som fordras, huilket hemman billigt för
5/8 bör stå.

Dito Tuffuekiär Anders Nilson 1 hehlt hemman Vthsår
åhrlighen 4 3/8 tunna god åker iord, äng widlöftig til
högst 30 lass, hagha som kan föda 2 nööth, nödtorfftigt
fijskie, skough och muhlebeete med Stäringe, Räntar
åhrligen til husbonden för spanmåhl och andra pertzedlar
sampt för all skiutsning 82 daler kopparmyntt men dagswärken
så ofta och så monga som påfordras. Sammaledes bör
och kan hädan effter för 5/8 dels hemman bestå.

Måne för detta 1 hehlt hemman som Anders åbor wthsår åhr-
lighen 3 ½ tunna lättländ och wällbrukat, äng widlöfftig mästa-
delen hårdwall och nogot starr till 20 lass, hagha för
3 nöth, nödtorfftigt fiskie, skough och muhlebete oskipt
med Stäringe, humblegård till 40 eller 50 stänger, skattar
åhrlighen til frälseman för spanmåhlen och de andra pertzedlar-
na sampt för alla skiutzfärder och resor 67 daler kopparmyntt men
dagswärkerne han som de andra så monga och så ofta som
behöffues, kan skiälighen förmedlat bliffua til ½ hemman.

Dito Måne Nils 1 hehlt hemman, af iämblyk åker teegh om
teegh, sammaledes vthi ängien hagha humblagård, fiskie
                                                        af Miäldreläghen

(Texten fortsätter på C9_096)