C9:091


(Text från tinget i Lerbro, Oppunda härad inskannad i flera delar
C9:089 till C9:093
)

(Texten är här en fortsättning från C9:091:)

af Miälderläghen och nothedrächt, skough och muhlebeete, sampt
lycka skatt til huusbonden 67 daler men dagswärken orächnade,
bör skälighen så at det hädan effter kan för ½ hemman be-
rächnat bliffua.

Kattwijk Pär 1 hehlt hemman, vthsår åhrligen höst och wåhr
6 tunnor med stenogh grund och wyda biörkjord, äng til högsta
35 lass, haghor til 4 eller 5 nöth, nödtorfftigt fijskie, humble-
gård til 50 stänger, lithen squaltequarn, men muhlebeete och
skough med Stäringe och de flere hemman interesserat, vthgör
åhrlig skatt med reda pengar för spanmåhl pertzeler och alla
skiutzfärder til husbonden 89 daler kopparmyntt men dagswärkerne
så monga och så offta som påfordres, huilket hemman för hehlt
icke kan bestå, vthan bör nogon förmedling åthniuta, så at det hädan
effter för 3/4 hemman berächnas kan.

Biörnkulla 1 hehlt hemman Lars, vthsår åhrligen effter bekännelsa och
besichtighade iordmon 5 ½ tunna biörck och skoiord, suyksam åker
men ibland god och wällhäfdat. Äng til 40 lass, och i des äng en
lithen squaltequarn, fiskie i Månesiön nödtorfftelighen medh
kättzor och miäldrar, humblegård til 60 stänger, hagha för tuän-
ne nöth, Och effter bemelte hemman näst intil Säthegården
Stäringe beläghet är, torde tuifuels vthan nogra äghor der
ifron wara tagne, och bonden der om tilspordt, huilken der
till swarade näij, gifwer åhrlig skatt för spannemåhl och
andra pertzeler sampt för skiutzfärder och resor 89 daler kopparmyntt
Men muhlebete timber och fångskough obehindtat åthniuter
med Stäringe, sammaledes dagswärken gör som ähre orächnelighe,
bör och kan skatta hädan effter för 3/4 hemman.

Räffznääs ½ hemman Oloff, vthsår åhrligen höst och wåhr 2 2/8 tunnor
god iord. Äng der til 14 lass, skough och muhlebete med Stä-
ringe, nödtorfftigt fiskie, en beteshagha som öfuer sommaren
kan föda 2 nööth, humblegård til 12 stänger nylagd. Gör åhrlig
skatt för alla pertzeler och skiutzresor 36.26 koppermyntt men husbonden
                                                                    det redan

(Texten fortsätter i högra spalten:)
det redan förmedlat til 1/4 mehra ey heller kan göra gott före.

Norketorp Oloff 1 hehlt hemman, vthsår åhrlighen höst och wåhr
4 tunnor god bärande iord, ängiar til 40 lass höö, skough och
muhlebete med Stäringe, nödtorfftigt fiskie, en beteshagha
för 2 nöth, humblegård til 20 stänger nylagd, han skattar
åhrlighen i alt för alt af spannemåhll pertzeler och skiutzresor 94 daler kopparmyntt
men dagswärken orächnade med de flera der in vnder hörande
bönder, så monga som påfordras. Kan hädan effter praestera
för 3/4 hemman.

Sannerby hemman 1, hafuer tegheskipte med skattegården i åker
och äng sampt andra läghenheter i skough och fiskie til 1/3 emot
skattegården, vthsår det ena åhret mehra än det andra, men när
den fördeelas lyka, bliffuer vthsädet åhrligen 4 5/8 tunna.
Äng af hårdwall til 32 lass, gott fiskie, muhlebeete och fångskough
effter nödtorfften, lithen hagha, består af ägne äghor med skatte-
gården, der på af oskipte äghor bygde twänne Torp Mysingstorp
för tuänne åhr sedan skattlagdt til hemmantahl 1/8. Det andra
Löchan af nästan lycka äghor oskattlagdt, huilka sina dagswärken
göra till Stäringe. Sannerby vthgör åhrlig skatt för ett och alt
med skiutsresorne 80 daler kopparmyntt för vthan dagswärken, fördenskul af
3/8 delar kan förmedlas och för 5/8 bliffua bestående.

Sedan alt detta passerat war, tilspordes huru desse hemman vthan åthskildnat ähr bleff-
na i förra tyder för hehla opförde, huar til suarades, at då war inthet stora giärden
och flere beswär som monga som nu ähra. Således wara af af vndertechnade
på det aldranoghaste ransakat, och at dessa hemman för berörde hemmanstahl
böra och kunna äntelig vthan ödesmåhl och widare förmedling bestå attestere
vndertechnade med egne händre signeter, iämbte härads Anno die et loco ut
supra

(Underskrifterna delvis dolda av stämpel:)
Johan Bysi...
(And)ers Helandh
Jon l...
härast doma..
Erik Larsson
Jon Giötesson
Ante Jönsson (Pärsson)

(C9_097 innehåller helt och hållet samma text
som denna sida, men där har stämpelpapperet vikts
ihop, så att namnen t.v. är lättare att läsa:
)

Johan Bysing
Anders Helandh
Jon Larsson
härast domare
Erik Larsson
Jon Giötesson
Ante Jönsson (Pärsson)