C9:093


(Text från tinget i Lerbro, Oppunda härad inskannad i flera delar
C9:089 till C9:093
)

Effter aftagne Chartor lärer förbememälte
hemman ey högre uthi mantalen kunna
skattläggias än som förbemälte Tings at-
test inneholler, som her med attesteres
Datum Nykiöping den 25 May Anno 1684
                                            Erich Agner

J underdånigst föllie af Landshöfdinge Jnstructionens
34 punct, har iag uppå Herr Assessorens wälborne
Niclas von Preutz anmodan om förmedling på någre
från Rå och Rörs fryheten utgångne hemman, på detta
sättet låtit der med procedera, som här framman-
före fogade Tings Rättens ransakning och Attest,
verificerad med häradsfogdens underskrifft, och Lant-
mätarens Chartor, samt ofanskrefne dess mening,
widare och bredare utwysar. Och emedan bemälte
Jnstruction jemwäl förmäler det skall Landshöf-
dingen ochså sitt utförlige betänkande byfoga:
Så har iag desse Acter och Chartor för mig tagit, dem
noga öfwerlagt, och med hwarannan  jämfördt,
ey kunnandes finna mig föranlåten; i någon
annan mening och utlåtande stanna, än det böre
/: doch oförgripeligen under det högl.. Kongliga Cammar
                                                                   
Collegy      

(Text på nästa sida:)
Collegy högwysa ompröfwande :/ effterskrefne hemman
i anseende till deras ägor och lägenheter, här effter
considereras för det mantal, som här under för
hwart och ett utföras:     Nemligen

    Willåttings härad Åhrdala Sochn
        Äng för           Ett halft hemman
        Giökshult       Ett halfft dito
       Tufwekiärr      Trefierdedels dito
        Jbidem            Trefierdedels dito
        Måne              Ett halft dito
        Jbidem            Ett halft dito
        Kallwyk         Ett heelt dito
        Biörnkulla      Ett heelt dito
        Räfsnääs        Ett trediedels dito
        Norketorp      Trefierdedels dito
        Sannerby        Ett heelt dito

Datum Stockholm den 1 Augustj 1689
                    Falkenberg
                                       
                           ? Laurin