C9:094


(Rubrik:)
    Geometrisk
Afrytning och Calculation
    oppå
    frälsehemmanen
Eng och Giöökshulth,
    belägne uthi
Sudermannelandh och
    Åhrdala Sochn
Mätt och calculerat Anno 1687 af Erik Agner

Förklaringh
    öfwer
Frälsehemmanet Enghs Egor

    Engh frälsehemman 1

Vtsåår {det enna åhret uthi J.    5 1/8} Tunneland
            {det andra uthi       K.    4 7/8}

            Jordemånnen af Biörk och flåtlera till
            En fierdepart det öfriga något betre,
            åker och lätlända, doch mycket swyksamb,
           
            {fräken och kerrwåld         M:    12}
Engier {Mästedeles skarp hård- och blad- } lass
            {wald                                  L:     15}  

Muhlbetet och skogen med Stäringe oskiftat,
    sampt j twänne hager alldeles godh.
Fiskewat[en]  och humblegård intet 
    Een lyten squalt qwarn som går höst och
    wår. Således befinnet betygas med
    egen hand. ut Supra.    Erich Agner

(Text nere t.v.:)

    Notarum Explicatio

Giökshult hemman    1.    A.

Vtsåår {det ena åhret uthi       D.    4 ½} Biörkejord mycket grund
            {det andra åhret          E.    4 ½} och swyksamb

            {F. Sydewald                       5}
Ängier {G. mästedeles hårdwald   13} 30 lass
            {H. starrwald                     12}

Skoug och Muhlbete med Stäringe oskifftat, för uthan
(överstruket ord) En Beteshage för sig sielf, nödtorfftigt och godt.
Jntet fiskewatn, Jngen humblegård, eller andre uth-
rymmen till byyn. Således befunnet wara wittnar
med egen hand. Actum ut Supra.    Erich Agner

(Text på kartbilden:)
Engh
Quarn
Giökshult
hage
hage
hage