C9:095


(Rubrik:)
Delineatio Geometrica, frälsehemmanen Tufkiärr
belägne uti Sudermanneland och Årdala Sockn
        Anno 1687, Af vndertecknat

    Notularum Explicatio

A. Tufkerr frälsehemman    1. /Hemman/ hafwer åker till

                {det enna åhret uthi   B. 5 ½ tunnor  }lera och skougsjord
Uthsäde  {det andra åhret utj    C. 6 1/4 tunnor }sampt en dehl flotjord
                {en täppa                   D. 1 ½ tunnor  }Ekee och biörkjord=
                                                                             =duger föga
            {Jnnehålla            {E.   6}
            {                           {F.    5}
Engiar {                           {G. 16} Sommarlass
            {Jtem een utäng wed      }
            {Brink till pass             6}

Skough och Mulbete på uthmarken med Stäringe oskifftat
    hwares finnes Timber till Bygnat, sampt
    gårdfång och wedbrand, jämbwähl godt
    muhlbete för uthan twänne stycken små
    hagar till Byyn.
Fyskewatn i Långhalsen, med noot och miärdar att
    idka, någorlunda godt.
Humblegård till 40 stänger, men intet synnerlig
    bärande.

B. Tufkerr andre Gården Frälsehemman    1. hafwer
               {det enna åhret uthi   H. 4 tunnor lättlända mäst,
Vthsäde  {det andra åhret utj    J. 5 tunnor mästedeles lät-
               {                                    lända och biörckmo
               {                                    jord. 
               {Jtem en täppa           K
               {Jnnehåller                 3/8 tunnor samma jordmon

(Högra spalten:)
Engen L. Jnnehåller 40 lass mästedeles kerrwåld
Skoug och Muhlbete med Stäringe oskifftat och nodtorfftigt
    Sampt för sig sielf een lyten Beeteshage.
Fiskie i Långhalsen nödtorfftigt.
    Ingen humblegård ey heller lägenheet, någon att
    inrätta.

    Således richtigt mäth Calculerat och befuun-
    nit, det wittnar med egen hands vnder-
    skrifft. Actum Supra.
                                         Erich Agner.

Scalan Jnnehåller 1500 alnar Swenska.

(Text på kartbilden:)
hage
Långhalsen Lacus
hage