C9:096


(Rubrik:)
Delineatio Geometrica oppå Frälsehemmanen Månö och Kallwyk
belägne uti Sudermanneland och Årdala soken

    Notularium Huius Tabula Explicatio
   
                                                    Tunland
    Månöö Frälsehemman        2.
1. Vtsåå det enna åhret uthi    C.    9 3/8    } mästedeles lätlända
    det andra åhret uthi             D.    10 5/8 } sampt någon stark
                                                                   } jord i det södre gär-
                                                                   } det
2. Äng till hopa uth E wed              48 lass merendels hård
                                                             wåld, mindre delen
                                                             starr och sydwald.      
3. Skoug och muhlbetet i twänne hagar
    som och oskifftat uthmark med
    Stäringe sätegårdh, bägge delar-
    na nödtorfftigt.
4. Sammaledes nödtorfftigt fiske i
    Långhalsen, med notedrächt och
    mierdlägen.
5. Humblegårdar till 40 stänger hwar
    dera gården. Således, ransakat, mätt, uthräknat och
    befunnit det betygar.
                                        Erich Agner
    Nyköping den 29 Augusti
    1687

(Högra spalten:)
Kallwyk frälssehemman    1.
Hafwer vtsäde höst och wår uthi F.
8 tunnor 4 kappar hwilka 4 kappar afgå effter åkren
är stennigh, det andre åhret uti G.
7 tunnor är mästedeles biörklera och
skougs jord. Jtem en täppa H. 3/8 tunnor
biörckelera. Äng till 35 ad 40 lass
mest kerrwå[l]d. Skoug och mulbett
i twänne hagar, och oskiffte uthmark
med Stäringe. Till fisket något
instängd doch nödtorfftigt. Humble-
gård till 50 stänger. En lytten sqwalt
qwarn som går höst och wår när stort
watn är. Jnga flere lägenheter
till denne gård. Datum ut Supra. Erich Agner

(Text på kartbilden:)
Söder
Nord
Långhalsen Lacus
Månöö
Månö hage
Månö hage
Kerrwåld
Kerrwåld
Hårdwåld
Kerrwåld
Kerrwåld
Kallwyk - Engier
Kallwyk hage
Kallwyk
Hård - wåld
Quarn
Kallwyk Hagar
Plastorp egor möta

Scalan innehåller 800 alar swenska