C9:097


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation oppå frälsehemmanet Biörnkulla,
belägit uti Sudermanneland
och Åhrdala socken, Mätt och utracknat Anno 1687 Af undertecknat.

    Notarum Explicatio

A. Biörnekulla, frälsehemmen    1.

            { dett ena åhret uthi    B.    6 1/4 tunnor
Utsåår { det andra åhret uthi  C.    6 1/4 tunnor
            B. består af eke och biörkelera, mycket
            grund och backiger åker som offta
            swyker.
            C. ähr mästedelen starcklera merende-
            less god och wählhäfdadt.
            D. Ängen jnnehåller uthi medell
            måtig gräswäxt, 45 lass, en dehl hård-
            delss kerrwåld
    -    Hafuer oskifftat skough med Stäringe
         till timber, gårdfång och wedbrandh
         sampt muhlbete på uthmarken och
         i enn lyten, till gården lydande
         hage, som med Littera E. Noterat fins,
         tämmeligen skarpt.
    -    Fiske i Månö siön med miärdlägen
         och katze stånd, ringa.
    -    Een lyten squalteqwarn som kan gå
         höst och wår till huus behoff.
    -    humblegård om 60 stänger;
    -    Ehuruwähl denne gård ligger när in på
         säteryet Steringe, äro inga ägor,
         som bonden och tillstod, sätegården
         vnderlagda.
         Att således ransackat, mätt, uthräk-
         nat och befunnit, det betygas med
         egen handhs underskrifft. Actum
                                             Erich Agnerj.

(Text på kartbilden:)
 utmarck
Stäringe egor
Hårdwald
Biörnkulla
Quarn
Beteshage
Hårdwald
Kerrwald
Månesiön
Utmarck

Scalan innehåller 2000 alnar Swenska