C9:099


(Rubrik nere t.v.:)
Geometrisk Delineation
    oppå
Frälsehemmanet Sanderby
som ähr beläget uthi
Sudermanneland
    och
Åhrdala Sochn
Mätt och Calculerat af

    Notarum Explicatio

A. Sanderby Frälsehemman    1.
Hafuer tegskiffte med B. både uthi
åker och ängh, sampt skougmarck
och fiskiewatn, till 1/3 och vthsåår höst
och wår uthi           C.    8 tunnor
det andra året uti    D.   5 2/3 tunnor
Ähr biörkjord, något swykelig åker
uthi C. doch /mäst/ altsammans wählhäfdat
och bärande åkermån i D heller wästre
gärdet.

Änghier    {D. 1/3 part         5
till A.        {E. 1/3 parten    12
                 {F. sammaledes 12
                 {G. 1/3 parten     4   
                                                33 lass
Består både af hård- syde- och kerr
wåld.

Skougen och mulebetet,
till gårdfång och wedbrand
innom sin egen Bolbys
gränts, med skattegården
A. oskifftat, nödtorfftigt
och tämmelig god, för uthan
een hage som bägge gårdarne
Participera uthi med
muhlbetet.

Fiskiewatn i Vhrnn samma
ledes, nödtorfftigt
På ägorne fins ett torp
Palstorp benembd, hwilket
enn Soldat, den wärkelig
gör Cronones tienst, till
booställe jnnehafwer
och brukar.

Jngen humblegård finnes inrättat
mindre duglig marck der till, ey heller
andre lägenheeter. Således ransaakat
mätt vthräcknat och befunnit, det
wittnar med egen händig vnderskrift
Datum Bönestad den 24 Augusti 1687.   
                                Erich Agnerj.

(Text på kartbilden:)
Vhrn Lacus  
Långwyken
Kerrwald
Sandherby hage
Utmarck
Kerr och fräkenwåld
Hardwald
Sanderby
Utmarck
Palstorp
Hårdwåld
Syd- och kerrwald
Hårdwåld
Hardwald
Kerrwald
Hallabroo egor möta

Scala Vlnarum