C9:102


(Kartakt i flera delar
Rubrik sid C9:100
Kartbild C9:101
Text C9:102
)

(Rubriken till kartbilden redovisas även här:)
Swartelösa häradh Huddinge Sochn och Wysta
bergs gårdh

    Notarum Explicatio

Littera                                                          Tunnor  Cappar  åhrligit    Sommarlass
                                                                                               uth-Sädhe    höö
    Wysta hafwer bestådt af 1 3/4 hemman
    nu sammanlagt till Säterie.
A. Ena åhrs uthsädhe af leerjord till                  13        8   
B. Andra åhrs uthsädhe sandblanda leerjordh   19
                blifwer åhrligt uthsädhe                                        16    4
C. Stoorängen starrwallshöö lytet hårdwall
    widh gärdsgårdarna                                  
D. Diuurängen små starr och skönwall
E. Fruängen hårdwall
F. Slänshagen
                                                giör tilhopa

Skogh fins tämbligh till nödtorfften : men är ännu
twistigh medh näst om liggiandhe grannar Nembligen
mellan Kesta och Wysta ligger saken under domaren,
doch bör Wysta gå medh sina ägor till Wårby möter
dem effter ett egande synings Jnstrument oprättat
1633. Men emellan Fullersta och Wysta är råå-
gången intet funnen som bemelte synings Jnstru-
ment på beroopas.

NotaBene Vthi 1636 åhrs landtmätare book påföres Wysta
ett qwarnställe som dhet doch icke nu äger så frampt
icke dhet är dhet samma som Fullersta har sin qwarn
på, hwilken meningh icke ringa styrkes af dhet att
på Fullersta är i samma book ingen qqwarn eller
qwarnställe påfördt.
Till denne gårdh är nyys anlagdt en lyten Trää- och humble-
gårdh sampt några fiskedammar.
G. Glömsta löthen förmenas medh en tegh i Stoorängen böra
till Wysta återwinnas, hwar om 1636 åhr Charta och åffta
påberoopadhe synings Jnstrument gifwa underrättelse: