C9:103


(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Hestholmen vidh Mählaren vthi
Botkyrkie Sochn och Swartlösa häradh

    Notarum Explicatio

Littera
A. Westerst på Hestholmen är något bergachtigt, men sedhan
    en sandåhs alt ifrån bergen och ända uth med siön
B. Hafwer warit en Tegel ungn } dette Tegelbruk är af Borgs
C. hwarest hafwer stådt en Tegel ladha } äganden opbygdt.
D. Jnnom dhenne prickadhe linien och gierdsgårdhen, kan heela
    dhenna platzen rödias till Engh och hafwa dhe i fiohl, som
    temmeligen godt hööåhr war dher bergat höö        7 Winterlass
    Men i åhr brukat holmen till muhlbeete.
E. Är en engh som altydh hafwer blifwit hefdat vndher Borg
    tillyka medh holman, synnes och såsom denna holma
    och engh hafwer fordom warit åthskildha medh watten,
    emedhan dhet är nästan sydländt ifrån wyken littera F
    och til littera G och kan på samma Engh bergas åhrligen
    höö af hårdhwall till                                            35 winterlass

(Text på kartbilden:)
Mählaren på denne sydan
Sturehofs egor och engh möther på denne sydan
Hårdwals engh
Stoor Engen möther uthi hwilken
åthskillige äre interesserade
Engh
Borgs egor mötha

Scala Ulnarum

afmätt Anno 1687
    aff
Petter Arosander


Botkyrkia Sochn 66

Reviderat 1711