C9:104


(Rubrik:)
Geometrisk Charta vtaf Hundhambra vthi Bootkyrkie Sochn och Swart-
lösa häradh

    Notarum Explicatio

    Hundhambra beståår af 2ne hemman nu förtydhen Sättery
    Herr Beniamin von Schröder possideras undher donation
                                                                                                                 Åker        Ängh
                                                                                                                Tunnor  Winter lass
A. Åkeren i dhet ena giärdet är leerjordh och lytet klapper blandat till    19
B. Dhet andra åhret leerjordh till                                                               18
C. Engh hafwer dhe hemma widh byn intet vthan i Stoor Engen
    iemte Borgsbona Tompteberga och Kiosby effter dehras
    proportion i stångfall belöper sigh på Hundhambrana
    åhrligen af Stoorängen vide Skougs Chartan                                                    59 ½

    Skough hafwa dhe samfäldt öfwer Stoorängen Littera D och något
    hema widh byn Littera E sampt 2:ne platzer hemma duglige till engh
    och nu brukas till beets hagar Littera F et G. Fyske äfwen
    som Borghborna af lyka wilkor.
H. En lyten trägårdh medh apaller kiörs och päronträn
J. En liten humblegårdsplats och kahltäppa

    Åhrligit vthsädhe medh dhen twisteplatsen på Borgs Chartan
    annoterat Littera L. är 18 ½ Tunnor och engh 59 1/4 Winter lass

(Text på kartbilden:)
Siöön Mählaren
Borgs åker - giärdhe möther
Kiäsby åkrgiärdhe
Tompte - berga åkergiärdhe möther
Hundhambra

Scala Ulnarum

Afmätt jn Octobris Anno 1687
    aff
Petter Arosander
                Manu Propria