C9:105


(Kartakt i flera delar:
C9:105 Text Notarum Explicatio
C9:106 Rubrik och kartbild
)

(Rubrik från C9:106 kan även läsas här:)

Geometrisk Charta vthaf Borgh vthi Bootkyrckie Sochn och Swartlösa
häradh

                Notarum Explicatio
Littera                                                                                                Åker      Engh
                                                                                                        Tunnland  Winterlass
    Borgh beståår af 2:ne Frälse hemman nu förtydhen sättery
                Herr Secreteraren Tavesten tillhörigh.
A. hafwer åker dhet ena åhret af leerjordh litet sandhblandat till        22
B. dhet andra åhret leerjordh något klapperblandat till                       18
C. Engh i Stoorängen en deehl tofwigh och skogswuxin och een deehl släth af medhel-
    mottigh gräs wäxt och kan åhrligen bergas till Borgh medh starr och hårdhwall
    effter dheras stångfall vthrächnat vthi dhe teegskifften medh Hundhambra, Kiosby,
    Tompteberga och Golfängen haffwa och som dhe uthi intet skiffte i ängen
    hafwer lyka proportionerat i stångfall är dheras qvantum uthrächnat i en
    summa, in alles åhrligen medh alt dhet säädhe komma till Borghberga föruthan
D. Hestfähus ängen Littera D. som nu är dher ifrån och disputeras nembligen
                                                                                                                             59 1/4
                                                                                             Summa      40          59 1/4
    Åhrligit utsädhe 20 Tunnor engh 59 1/4 Winter lass

    Jngen uthmark, vthan allenast en lyten skogsbacke Littera E dher dhe kunna alle-
    nast få ett lass gierdsle och stöör vndhertydhen; vthan bara bergh och sandmo
    intet muhlbeete förr än som Stoorängen blifwer opgifwen då och straxt
    grannarna som dher inne hoztera medh sin boskap dhen uthbeeta. Vthan
    weedh och boskapsbeete mosta dhe tillyta grannarna, jngen haga eller täppa
    för sigh sielff eller ängh, som dhe andra byarna. Lytet fiske i Borsiön
    och Mählaren för sina ängsteegar i Stoorängen littera F: - Men dhess uthan om-
    kring bergen ifrån Littera G. till Littera H. är intet annat än gallstrandh, dher ingen
    fisk går till.
J. Är en lyten trägårdh medh apallar och kiorsbärsträn.
K. En humblegårdh om 160 kupor och en kåhltäppa
L. Detta åker stycket är twistigt och är rächnat till Hundhambra
    emedhan dhet nu brukas dher undher.
M. Ett torp till Nickoxa såår åhrligen 1 fierdingh och 1 winterlass höö.