C9:108


Afrytning på Norrkiärret j Taxinge Sochn, som
efter hans Excellens Gouverneurens Högwälborne Herr Carl
Gyllenstiernas tillåtellse sampt häradets bewillning för-
undt är Cammarern edle och högachtat Her Johan Westphal
att innhägna till beetesmarck under Näsby.
A. är heela dhen inntagne platzen.
B. Lilla Rösiö eller Skräddartorps eng som drager höö
    när medelmåttig gräswäxt är            16 lass
C. En lyten beeteshage under Skräddartorp.
D. Lilla Rösiö eller Skräddartorps åker bestående af swiklig
    skogh och öhrjord för bägge åhren tillsammans 2 ½ tunneland
E. Lilla Rösiö en stuga. hwilcka lägenheeter wällber...d
    Herr Westphal, emoth jämngott wederlag ifrån Konglig
    Mayestätt och Cronan ödmiukast begiähr uthbyte.

(Text på kartbilden:)
Norr-kiärret
Biörck och ahl snår
Lilla Rösiö hage
Eng
eng
Röö-siöhn

Lilla Rö:siö eller Skräddartorp
Egor till Stora Rösiö
Rö-siöhn
Rösiö eng

Swänske alnar

Afmätt j Augusti månad
1685 af Hans Ranie