C9:111


Geometrisch Delineation
    uppå
Ljda säthes gårdh j Sudermannland Åkers härad och Erja Sochn.
Som af Cammareraren Edle och Högachtade Herr Johan Westphal,
emoth andra gods i Öcknebo härad och Taxinge Sochn, Konglig Mayestätt och
Cronon till wederlagh underdanigast uppdragne warder.

    Ljda. Hafwer tillförende bestådt af twenne lika stora
    frällssehemman, nu afhyste till Säterj.
A. Dhess åker, är godh leer: och swartmyllejordh, och håller
    till uthsäde i Östra gärdet Signum A                              23 1/8 tunnor
B. Andra åhrets uthsäde af Westra giärde B
    af lyka swart och leermyllejordh bestående                  24 7/8 tunnor 
C. Till Ljda säthesgård, är i medelmåttig åhrswäxt
    att berga höö. Walsengen C som håller till rumm
D. och widd: hårdwall 25 tunnor 50 lass. Ny-engen hållande
    widd 25 tunnor D bährande hårdwall 65 lass. Kiärr-
E. engen, som håller widd 10 tunnor Starr höö 30 lass.
    Giärdeshöö 15 lass giör tillsamman                               160 lass

    Nödtorfftigt muhlebeete och fång-skoug sampt fiskie
    i Kiällången hafwer säthesgården; Men ingen ström eller qwarnställe.
    Uppå Lida säthesgårds egor äro efterfölljande små hemman
    och lägenheeter belägne, niutande der samma städes sitt nöd
    torfftige uthrymme och j lyka måtto Konglig Mayestätt och
    Cronan ödmiukast uppdrages.

F. Stugu:haga frällssehemman ½. Dhess åker är lättlända
    j Södregiärdet G: 2 tunnor 4 ½ fiärding. Andra giärdet H: 2 tunnor 3 ½ fiärding
    och höö af 3 engiar J. K. L. tillsamman 20 lass
    M. Sunds-torp en stuga dhess uthsäde är
    j Södre giärdet N 2 3/4 tunnland J Norre giärdet O. 1 1/4 tunnor
    och höö af engen, hård och starrwall P. 30 lass    
Q. Fåårhäll: stuga. Dhess uthsäde är åhrligen 1 tunnland
    och höö af 2 skogluppne engiar 8 lass.
    Så är och på Ljda egor belägen en haga, Signum R som hel
    och hållen kann uppgiöras till åker Jtem S åkerlindar doglige
    till hafwerland. Dhessljkest är dher ett stort allkiärr, som med
    tyden kan till eng blifwa uppgiord. Signum T
    Föruthan dhesse, är på Ljda egor ett Crone skattehemman
    belägit. Brolöth hemman 1/4
    Hafwer åhrligen till uthsäde 3 tunnelandh, medelmåttig jord,
    och att berga höö af twenne engiar
    25 lass. och på Säthegårds egorna allt sit nödtorfftige uthrymme.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Åker Prästegårds egor
Skedwj säthegårds eng
Stora landswäg till Stockholm
Skedwj eng och åker
Skedwj säthesgårds egor
staf
Siggekiärr
Gammal landswägh som är skildnat emellan Ljda och Skedwj egor
Rååsten emellan Ljda, Skedwy i Erja
och Åby egor j Strägnähs Sochn
Kiällången siöhn
staf
Kiällångs Sundet
Kiällången siöhn
Erja och Skrähälls egor
Skrähälls egor
Erja åker
Erja åker
Tuhna åå

Beetes hage. Kan heel och hållen till åker
blifwa upprögd
Wals-engen hårdwall
åkerbacke
Swart myllejord
Linda, kann rödias till åker
Swartmylle jordh
Linda
Leermylla Westra giärde
täppa
Östre giärdet
leermylle jord
leermylle jord
Ny-engen hårdwall
Onyttig stenbacke
Lida säthesgård
Ladugård
Trägård
täppa
Ru-damm
Kiärr-engen starrwall
Beeteshage
Uthmarck godh beetsmark
Brolöths Norr-eng
Brolöths säde
Brolöth
Brolöths träde1
Brolöths kiälleng
Godh beetes mark
Fåårhälls eng mästedeels med skog bewuxen
Fåår häll-stuga
Fåårhälls eng med skog öfwerwäxt
ahlkiärr kan med tyden upprödias till eng
Sundtorps eng
starrwall hårdwal
Norra giärdet
Sund-torp stuga
beetes marck
Södre giärdet
godh beetesmarck
Små skog och godh beetesmarck
Haagmarck till Stugu hage
Eng till Stuguhage
Norra giärdet
Södra giärdet
Eng
Stuguhaga
Eng till Stuguhaga

Swänska alnar

Afmätt j September månad 1685 af Hans Ranie

_______________________________
1) Skada på kartan, trolig läsning