D10a:114-115


(Kartsidan:)
Narbäk.
A. Norre giärde uthsäde  10 tunnor.
Södergiärdet uthsäde        8 1/2 tunnor.
Engh till Narbäk, 14 lass höö.

Wäter lakus.
Wäter lacus.
Här tager Småland wijdh.
Kalf hage.
God engh.
Narbäck.
God engh.
Engh til 14 las höö öfuer alt.
Engh full med bergh till 25 las höö öfuer alt.
Påssarp.
Ähr ingen uthmark.
A. Wästergiärdet uthsäde  6 1/8 tunnor.
B. Östergiärdet uthsäde    6 3/4 tunnor.
Engh till 25 lass höö.

Söder-norr.
Fnuggwaldz engh medh bergh till 16 las höö öfuer alt.
Kalfhage.
Holkberg.
Engh.
Bergh.
Holkeberg uthsäd.
Norre giärdet   3 1/2 tunnor.
Södergiärdet    5 3/4 tunnor.
Wästergiärdet  5 1/2 tunnor.
Engh till 16 lass höö.

Sij nu begunna wintern ifrån oss skrijda,
sommarn kommer igen then blijda.
Sij nu kommer lust och frögd igen.
Sommaren kommer och latter sijg skijna, frijskar
up iorden med gåffuor sina, huar och en söker
till sin wän.
Allting gläder och frögder sigh men iagh allena
är olustigh, lefuer platt uthan all lust och frögd.
Marken blomstras och foglarna
siunga sigh frögder nu både
gambla och unga thena
liufliga sommertijdh.
Ja skogar wallar stockar och
stenar ther till och the grymma
biörnar the synas nu hafua fått
lhijf, intitt diur ähr
warden till som rike.

(Baksidan:)
Ödesiöö soken. Holkeberg, Närbäck, Påssarp.  Nummer 6.
Folio 114.115.

Allenaste gudh i himmelrik, warij loff och prijs för alla sina
nåde som han hafuer giort i jorderijk i thessa samma nådheliga
dagar på iorden ähr kommen stor glädie, frijdh menniskan må well
glädias wedh gudhz ynnerst godha willia, wij leffue wij prijse och till-
bidie tigh, wij taka tigh för tina herlighet. O herre gudh fader
i himmelrijk tu hafuer oss giort storan kiärlighet, all tingh helst hafuer
tu uthij  tit wäll huad tu wallt haffua fram, kan ingen förhålla wäll
ähr then som tigh kan fruchta.