D10a:118-120


(Kartsidan:)
Bergh.
Norr-söder.
Bergh.
God engh.
Lijla Krokek.
Stora Krokek.
Skennewaldz engh till 20 lass höö.
Sank kiärr engh till 20 las höö öfwer alt.

Starbergh ähr ingen engh.
Äng giärdet.
Höö till 16 las.

(Baksidan:)
Ödesiöö socken. Stafrebergh, Lijla Krokek, Stora Krokek.  Nummer 4.
Folio 118.119.120.

Ingall Andersdotter min kiära syster.
Bekenness iagh migh Pär Jonson at hafwa drucket duskål medh fira pigor.
Gudh gifwe wåran drottningh och al öfwerhet fridh och gott regemente
att wi under henne, et roligit och stilla lefwerne  föra måghe, i all gudhactighet
och ärlighet.