D10a:256,260


(Kartsida fram:)
Nar1-söder.
Engh med skoogh och steen till       lass höö.
Slangery, cronohemman 1.
Örjordh öffwer alt.
Gärdett.
Ödess åcker.
Elack engh medh bergh och backar, till     lass höö.

(Kartsida bak:)
Lacus Hallången.
Hallingh stuffwa.

Åby sockn. Slangery, Hallingstuffwa.  Nummer 22.
Folio 256. 260.

(Förordnande:)
Wij underskrefne Swäriges rijkes rådh, skattmäster
och cammerrådh, göre witterligit att såsom wij för gott och nödigt
ansedt hafwa, uti alle landzändar i riket, at låta afmäta, af-
rita och antechna, hwar och en byes, så skatte som crones och hem-
mans ägor och lägenhetter. Undantagandess frelse, medh mindre jord-
de ägande thet begärar. Både til åker engiar, siögar, strömmar och an-
dra nyttigheter, ifrån then tiden jorden bar blifwer, intil thes winte-
ren infaller, förmedelst lantmätarenss tiänst, som der til förordnat
är, på thet hwar och en så mykett bettre må wetta sin egendom, och der
igenom monge trättor och disputerlighe syner afskafwade blifwa, altså hafr
wij upå lagt, efter som wij och uti detta bref fulmechtighe giöre och up
på läggia lantmätaren erligh och förståndigh Pär Jonsson, sådant embete i
Jöneköpinghz lähn uthi Smålandh, årlighen att företaga och fulfölja, in til
dess det öfwer hela landet, i acht taget och til enda fört ähr.

_____________
1Övre delen av ordet bortskurit:ms Når.