D10a:58


(Karttext:)
Kalfhaghe.
Här tager Heeda ägor wid.
Goodh engh.
Hårdwalz engh.
Här tager Walby ägor wid.

(Text på kartsidan, bör kontrolläsas:)
Dee som i hiertatt hata migh, achta migh, skada göra
dock hållat så inne medh sigh att ingen dett skall få hörra
dee täncka  uth sin skalka hart mott migh hon skall.
Wäll liga quort säija dee i henne nödan och aldri
upstå af döden.
Min wän som iagh betrode bäst den iagh gaf
brödh så giärna mott migh han handlar aldra wärst
medh fötterna han migh spiärnar men till henne war
nådeligh uthaf mitt fall uprätta migh lätt
migh komma till d< > så will iagh dem
will befalla.
Dett merker iagh och ther upå att du gör medh
migh nåde att mina ouener icke få länger öfuer migh
råda the tack.

Gudh gifwe våran drottnigh och
al öfuerhett fridh och gott regementt att
wij warder henne itt saligitt och stilla
lefwerne föra måge i all gudhachtighett och
ehrlighett amen Peer Jonsson Duuke
förläna oss gudh så nådeligh fridh i wåra
daghar ty ingen här på iorderick den ofridh
kan för h tagha  uthan tu allena.
 
Gudh gif fridt i tieno lande lycka och salighett
i alla städo stend städer städer

Barmhertighe gudh och himmelske fadher på huilckenss
barmhertigheet ähr ingen ände tu som äst toligh långh
modhigh och af stora nådhe förlåtter alla missgerningar
öfuerträdelsse och synder  wij hafue ty war syndatt medh
wåra fädher och misshandlat och warett ogudactigh.

Fadher wår som äst i himblom helgat
warde titt nampn till komme tit rijke
skee tin wilie så som i himmelen så och på
jordenne wårt dageliga brödh gif oss i dagh och
förlått oss wåra skulder så som wij förlåta them oss
skyldige ähro och inledh oss icke i frestelse uthan
frels oss ifrån ondo amen. Peer Jonsson
uthan frels oss ifrån ondo ondo amen Peer Jonsson
Peer Jonsson ähr mitt nampn
dett nampnett ähr i lifzomssa bok nu skrifutt
och migh i dh  dopett gifuet gudh låtte migh dhett nampnet
bära medh froma. Migh till ewigh lön bekomma

(Baksidan:)
Heeda sockn,  Haddetorp, crono 1.  Nummer 22.   Afmätt och calculerat.
1. Söre giärdett, leerjordh och berghsoghott jord.
2. Nårre giärdett, leerblandatt.
Engh till 18 lass höö.
Fleere lägenheeter fins ther icke.

                                Norre giärdet 11 3/4 tunnor.
Haddetorp utsäde  { Södergiärdet 12 tunnor,        höö til 30 lass.

Anders
Börsson

Folio

Helsan medh gudh alzmechtigh nu och
altidh.