D10a:59-60


(Karttext:)
Måssengh.
Skilnan emellan Tiughby och Kålsta.
Hårdwalss engh.
Når.
Söder.
Halfw gård.
Skilnan emellan Tiughby och Dijsswee.

Människan.

(Baksidan:)
Heede sockn, Tiughby.   Nummer 24.  Afmät och calculerat.

Tiughby, crono hemman 2 1/2, frelse hemman 3, skatte 1/8.
Utsäde till hwartera gården, A  12 1/2 tunnor, B  13 tunnor, C  20 lass.
Men 1/2 crone gården hafwer halparten så myket, A  6 1/4 tunnor, B  6 1/2 tunnor, C  10 lass.
Item en skatte 1/8 hafwer och sammalunda, A  6 1/4 tunnor, B  6 1/2 tunnor, C  10.
Som kommer 1 skatte gård i Kolsta till.
Men then 1/2 skatte hemman hafwer fierdeparten ther af, aller hwar fierde foor.

Anders
Börsson.

Folio 59. 60.

Tiughby, frelsegårdar 3, chroneheman 2 1/2 .
Skarp leerjordh i både gierden, och ärho lijka stora utij skiffte.
En ottingh utaf Cålsta skattegårdh, ärho här utij Tiughby, utij skiffte, Hans Nilssons benemd,
och ärho lijka stoor medh halfwa cronegården och the både halfwa  delarnar giöra lijka mott
hwar tera heelgården.
Engh öfwer altt till hwar gården, till 30 lass höö.
Män Kåålsta 1/2 skatt gärdehgårdh, hafwer een fiärde partt
utaf skatte utbordet i Tiughby, både utij åcker och
engh,
heller hwar fierde fåår.

Helsan medh dygd och ähra så plägar man hedra sin hertanss kiära far wäll mitt wijl gudh bönare
                                                                                                                    titt unga lif far wäll
mitt blodh gudh bönara tigh i allan dagh far wäll min rosen från gudh gifwe tigh ett stadiget sin.
Fadher wår som äst i himblom helgatt warde tit nampn tillkomme titt rijke skee tin willie såsom
will wij förlo gif oss i dahg wårt dageliga brödh gif oss i dagh och förlåt oss war wåra skulder
                                                                                                                            såsom
wij förlåta them oss skyldiga ähro och inledh oss icke i frestelse uthan frels oss från ondo, amen