D10a:61-62


(Karttext:)
Nor.
Kalfwehage.
Fnugh walz engh.
Här tager Norre ägor wid.
Fnugh walz engh.
Engh.
Lindh.
Här tager Sijkz ägor wid.
Lindh.
Lindh
Lind.
Söder.
Beteswaldh.
Öde.
Öde.
Öde.
Här tager Jussbergh ägor wid.

Norre ägor taga wid.

(Baksidan:)
Heda sochen, Issberga.  Nummer 19.  Afmätt och calculerat.

                          1.         14 4/5 tunnor            14 4/5 tunnor             12 lass.
Issbergas utsäde 2. {  A  14 4/5 tunnor  { B    14 4/5 tunnor   { höö  12 lass.
                          3.          4 3/4 tunnor              4 3/4 tunnor               10 lass.
3  A           låtten             4 tunnor           B     8 tunnor.         
 
          

Kyrkeåkeren, utsäde 1/2 tunnor.

Anders Börsson.

(Bör kontrolläsas:)
Sedan han iagh tigh kungligt  brev eij okunigt låta att
tit skrifulse ähr migh till handa kommett, dett tu
begärer att iagh skolle så minna moder i tachen om
tin brodher Torsten dett iagh  ger min giordhe men iagh
förminner att min resa gäller intit titt  i åhr för
alla orsaker skull meer hafuer iagh intit till att skrifua
wehtha will här medh hafua.

Helsan medh gudh alzmechtigh
nu och altidh till forne
önskar1 iagh tigh kiäre2 broder
Anderss Olufsson, der hoos tackar
iagh gudh att iagh ähr weed godh
helsa, gudh låtte migh samma
tänder ifrån tigh få här och
spöria ware migh af alt
hierta ganska kiärt.

Issberga cronehemman 2 1/2.
A.  Örjordh och quaklerjordh.  B. Örjordh och sandjordh.
1. } Både helgårdarna äro lika stora både i åker och engh.  Höö til 20 lass.
2.               Bredh åker til hwar      65 alna.
3.  1/2 cronegården ,  bred åker 20 aln.  Höö til 10 lass och tess förutan
     hafwer han slått i hwar giärdet som kan giöra fyllest.
4.  En engelycka som både helgårdarna hafwa uti, men intet then halfwe.
 

___________
1 onskar ms.
2 kiare ms.