D10a:65


(Karttext:)
Här tager Egh bola egohr widh.
Fnugh waldh.
Hårdhwalz engh.
Skilnaden emellan Tiugh by och Kålsta.
Lindh.
Lindh.
Godh hårdhwalz engh.
Lindh.
Hårdhwalz engh.
Lindh.
Söder.

(Baksidan:)
Kålsta skattehemman 1 1/2, cronehemman 1.
Skarp lerjordh i både giärden.
1.  Skatte gården.  Bredh åker, bredebolet 18 aln, smale bolet 13 aln, höö 20 lass.
2.  1/2 skatte gården. Bred åker 31 aln, höö 20 lass.
3.  1 cronegårdens bredebool 26 aln, smalebol 13 aln, höö 28 lass.
4.  Crone utbooll, bredh åker 10 aln, höö 7 lass.
1 skattegården hafwer sin 1/2 gårdh i Millingzstorps ä-gor och en
ottingh Tiugby. Och 1/2 gården fiärdeparten af åttingen.

Anders
Börijesson

Heda sochen, Kålsta.  Nummer 18.

Utsäde i Kålsta.  (Härefter tabell på åker och eng:)

(Bör kontrolläsas:)
Helsan medh dygdh och ähra så plägar
man helsa sin hiertans kiära
dee som i hiertatt hatta migh ???? migh skola
göra dock hålat så inne medh sigh ????