D10a:67-68


(Karttext:)
Dijsewe ägor taga wid.
Lind med bergh ibland.
Engh aftagin af gierdett.
Feltt med bergh och skogh.
Här tager Hegesta ägor widh.
Skogh.
Skogitt gierdes engh.
En engh benemdh Willåttingen såsom heela byden ähr om, dock myckitt medh skogh och bergh.
Bergh och skogh.

(Annan text på kartsidan:)
Min wenligh helsan försändh.

O gudz lamb som bort-
tagher werdens synder för
barma tigh öfuer oss
gif oss tin fridh och wälsingelse
w wälsignlse signelse
herren welsigne oss
och bewara oss herren
uplyse hat.

Johan.

Johan Larson
Swen Månsson.

Johan.

Fader wår som äst i himblom helgatt warde
Broderligh helsan försändh medh gudh.
Anders
Börsson.

Helsan försändh medh.
Anders
Börsson
Gadd.

(Baksidan:)
Folio 67. 68.

Walby.
Skattegårdar, 1 och 1/2.
Chronegårdar, 3 och 1/2.    
Skatte.} 1. Skattegården hafwer utij byemåll 51 aln, engh till 38 lass
              Item en ottingh som kallas Palmebordett, som ähr her till, 12 alna.
              2. Skattegården hafwer 25 alna, engh till 18 lass höö.
Crono.  3. Espegården hafwer wtij byemåll 25 alna, engh till till 18 lass höö.
Crono.  4. Brodegården hafwer wtij byemåll 49 alna, engh till 24 lass höö.
Crono.  5. Nårre gården hafwer wtij byemåll 49 allna, engh till 24 lass höö.
6. Crono 1/2. Lille gården hafwer wtij byemåll 25 allna, engh till 18 lass höö.
              Leerjord beblandatt med örjord, wtij både giärden lijka.

Heda socken, Walby.  Nummer 21.  Afmätt och calculerat.

O gudh förlän migh tina nådh gif hielp och rådh elist måste iagh falla nu ??.
Broderligh helsan försentt medh gudh alzmechtigh nu och tillförne näst
min tienstfiltting lychönskan tachar iagh tigh Kungligt brev för många bewista
wällgörningar dem iagh medh all tachsamheet aftiäna will den stundh
gudh winne migh att lefua. Tin skrifwelse ähr migh till handa kommet
dett iagh förminner titt godha tillståndh dett iagh ähr ganska gladh wijdare hual
som anlångar om min resa till tonhena så fruchtar iagh att dett inttit
skeer i åhr om så wore skolle iagh gerna effter komma tin begäran.
Thee som i hiertatt hatta migh

Walby utsäde i  (Härefter tabell på åker och eng:)
En ottingh som kallas Palmeboret.  A  2 3/4 . B 2 1/2. C  10 lass.
Och lyder till helle Skattegården.
                    Skogh och utmark till behof.
Anders
Börsson.