D10a:69.70


(Karttext:)
En hästhaghe såsom lyder till både gårderna.
Engh såsom lyder till 3 och 4 i Häggesta med bergh och ekeskogh.
Söder.
Een lijtin kalfwe-hage.
Betes-wald med ekes skog.
Når.
Skuelteqwarn.
Skilna emellan Jättesta och Hägesta
God äng.
God ängh.
Skillnan emella både Häggesta.
Skulteqwarn.
Lindh.
Skillnan emellan Walby och Häggesta.

(Baksidan:)
Heedha sockn. Nummer 14.
Stora Häggesta, skattehemman 2, eett hellt och ett halfft, och
haffwa lijcka stora äghor, hema wtij skiffte 50 alna hw<ar>
Engh till 20 lass på hwar then hela skattegården medh nummer 1, then 1/2 sk< >
Nordeste gärdet ähr örjord och någott beblandatt med lera.
Söre gerdett ähr mäst leerjord och någott till öör.

Lilla Heggesta, crono hemman 1 och 1/2. Helgården medh nummer 3, 1/2 medh nummer 4.
Stora Heggesta hellgården haffwer sinne halffwa ägor här, och wtij byemåll 14 alna.
Och halffwa skattegården haffwer eett skattebool ther inne, byemål 5 <alna>.
Och ligger med 1/2 chronegården som haffwer 9 alna, och till thett bolet
                                                                                     finnes inga tompt.
Crono helgård haffwer 14 alna.
Nock eet skattebol, såsom här Anderss i Åby brukar till j<>
hwilkett serdeles ähr wttagitt och annoterat med 0.
Och samma jordmånd såsom ähr wthij andra Heg[ä]gesta.

Folio 69. 70.

Heda sochen, Lilla Heggesta och Stora Heggesta. Nummer 14. Afmät och calculerat.

Heeda socken, Stora Häggesta, Lille Heggesta chrono 1 och 1/2.
Och ett skattebooll som räknass till halffwa skatte Stora Häggesta.
Skatthemman 2, eett helt och 1 halfft, och haffwer
hwar tera femtijo allnar hema i byemåll.
Men Store skattegården haffwer sine halffwa ägor wtij
Lille Häggesta.

Wtsäde i Lilla Häggesta,  A {Norre gärdet  8 tunnor }
  til hwartera gården          B {Söder gärdet  8 tunnor } C    20 lass.

Stora Häggestas      (Härefter tabell på åker och äng:)
utsäde.

Noch et häfdebool, utsäde i { Norregärdet 1 1/2 tunnor af  4 häfdeåkrar.
                                             Södergärdet 1 3/4 tunnor af  7 häfdeåkrar.

En flåt som brukas til crono gården i Lilla Heggesta, utsäde 1 1/2 tunnor och wretar 1 tunnor.
Noch en kyrkeåker, utsäde 1/2 tunnor och brukas till crone gården i Jettingsta.

Anders
Börgesson.