D10a:70


(Karttext:)
Här tager Jussbergs ägor wid.
Här tager Vkleby ägor wid.
Fnugh walz engh.
Lindh.
Fnung waldh
Betess waldh.
Engh.
Jättingsta ägor.
Fnugh walz engh.
Betess waldh.
Lindh.
<H>är tager Haninge ägor wid.
<Hä>r tager Jättinghsta ägor wid.
Söder1.
Nota Bene. Torpalycker.

(Baksidan:)
Heda sochen, Tuna, skattehemman 1, crone 2.                            Afmät och
Lerjordh i både giärden, såsom och i Torpelyckan A.                     calculerat.
1.  Skatte gårdenss bredebool   52 aln, smalebordett   26 aln,  16 lass höö.
2.  Öster Cronegårdenss bredebool  52 aln, smaleborde  13 aln,  höö 16 lass.
   Och ther til medh hafwer han en ottingh i Jussbergh som giör fyl-
   lest och så att alle gårdarna äre lika stora, undantagandess
   Skattegården som hafwer medh Haningha torp i Torpelycka nemliga
                                                                                  3 åkrar till 3 tunnor.
3.  Söder Crone gården hafwer 3 bool och hwarttera är 26 aln bredh, höö 16 lass.
   Nota Bene. Torpalycka hwilken lyder Skattegården, nembliga 3 åkrar till 3 tunnor.
                                                                             såsom och frälse Haninga torp .
1.  Skatt gård ,                   bredh åker 33 aln              Intett mulebete til byn än
Hanin-  { Frälse Wäster gården. Bred åker 36 aln  {  som i trädett.
getorp     Frälse Öster gården.    Bred åker 82 aln

Tuna
wtsäde     (Härefter tabell på åker och eng:)

Torpelyckas
wtsäde        (Härefter tabell på åker och eng:)

Heda sochen, Tuna.  Nummer 16.

Folio 70.

Lyssinghz häradh, Heeda sochn.
Afmät och calculerat
Anders
Börijesson
åhr
1641.

___________
1Soder ms.