D10a:71.72


(Karttext:)
Fnugh walz engh ful medh små granskogh.
Broby ägor taga wid.
Nor.
Sijks ägor taga wid.
Sandjordh.
Issberga ägor taga widh.
Här tager Tuna ägor wid.
Betesswaldh.
Sandjordh.
Lerjordh.
Betesswaldh full medh små granskogh.
Heda.
Här tager Jättinghsta ägor wid.
Söder.
Sandjordh.
Betesswaldh.
Skilnaden emella häradz.
Pastoris engh benembd häradz walden til 14 <lass>.
Haddetorps ägor taga wid.

(Baksidan:)
                                                                                                          Afmät och
                                                                                                          calculerat.
Jußbergh cronehemman 2 1/2,  Heda crone 1, sampt heradz walden som prästen brukar
1.  Crono gård 1, hafwer i byemåll,  bredebol  24,  smale bordet  12 aln.
2.  Crono gård 1, hafwer i byemål  36 aln.
3.  Crono gård 1/2, hafwer i byemål  13 aln.
4.  Crono gård 1, hafwer i byemål  13 aln och thes för utan hafwer han flåtter hemma wedh
                                                                                                                 Heda, hwi<l>ka
   skola giöra fyllest, som annoterat är medh 4.
6.  En ottingh som lyder till Östergården i Tuna, och hafwer i byemål  6 aln.
5.  Häradz walden så och 4 åkrar men en ligger i Issberga giärde, som kappeladen brukar
                                                                                                             til klåkare jorden
A.  Norre giärdet, öör och sandjordh.  B. Södre giärdet leerjord och sandjordh.

Jussberghs och Hedas utsäde  (Härefter tabell för åker och äng:)

Flåtter som komma crono gården i Heeda till.   A   5 tunnor.  B  6 tunnor

Häradhz wallen,  utsäde  1    5 tunnor.  2   6 tunnor.  C   16 lass.

K   Noch en flått som capellann brukar,  utsäde  3 3/4 tunnor, noch en åker 1/4 tunnor.

Anders
Börgesson

Heda sochen Jussbergh och Heeda kyrkeby.  Nummer 17.

Folio 71. 72.

Summa på hela Heeda sochn,  h<w>ilken är afmätt och
calculerat af
Anders
Börgesson
Anno 1641.

Junga tall i Wijfolka häradt
och Weeta sochen, dher hängdes
en som fick horn i pannan.