D10a:80-81


(Karttext:)
1/2 Söre gården haffwer wtij byemål 17<alnar>.
1/2 Mälla gårdarna haffwer wtij byemål hwar tera 31 <alnar>.
1 Norre gården haffwer wtij byemåll 48 <alnar>.

Crono wttgiord såsom brukass till eett
frelsse, nemligen.

Engh öffwer altt till Kulletorp till 7 lass höö.
Skilnann emellan Forssby och Kulletorp.
Swarmylla beblanda med örr.
F, Såsom ligger i bland Lunda gärde och lyder till Kullegården.
F. Lätt jord.
Skilnan emellan Lundh och Kulletorp.
Engestyche och een lijtin engehump wtij Lunna engh som lyder der till.
Swarmylla.
Hage.

Elack Lindh.
Kier och tuffwur.
Lerjord.
Här tager Råby ägor wid.
Gärd engh.
Beetess wald.
Elack lind.
Här tager Tegne by ägor wid.
Lind.
Elack lindh.
Crone heman 3 halfwa och 1 heltt här wppå, hwar halff gård till 9 lass, och wppå heelgård 14 lass.
Här tager Haninge ägor.
Berg såghott jord.
Skarp lerjord.
20 lass. Denne engh lyder till Forssby een halpart och halparden hafwa Tägneby,
derföre göra1 the F offwente höö F i Tägneby.
Här2 tager Tolsta ägor wid.


(Baksidan:)
Kullagården, utsäde i {  Norregiärdet  8 1/2 tunnor.
                                     Södergiärdet  5 3/4 tunnor.

                                                        17<alnar>, 3<tunnor>                         4<tunnor>
Forssby, utsäde i { Wästergiärdet  { 31<alnar>, 5<tunnor>. Östergärdet { 9<tunnor>.
                                                        31<alnar>, 5<tunnor>                         9<tunnor>
                                                        48<alnar>, 8<tunnor>                        14<tunnor>
                                                                                                                                 3/4 <tunnor>
                                                                                                                Söder- { 1 1/4 <tunnor>
                                                                                                                giärdet    1 1/4 <tunnor>
                                                                                                                              2 1/4 <tunnor>
Humperna som lyder till Södergården 17.
Utsäde i { Södergiärdet  3 1/4 tunnor.
                Östergiärdet  2 tunnor.
En åker i Östergiärdet, som sådz 3/4 tunnor uppå.
Noch en åker i Södergiärdet som sådz 1/2 tunnor upå.

Jagh önskar tigh kiäre brodher Hans Nilson en lycko-
saligh godh dagh och takar tigh för alt gott will bewisst
Synda iche ty gudh dett seer, englarna söria och satta leer.
På tigh hoppes iagh o herre kiäre hielp att iagh eij på skam kommer.

Tolsta sockn, Forssby, Kullegården.  Nummer.

A. Forssby crono hemman, trij halffwa och eett helt.
B. Östre gärdett ähr bersugutt jord.
C. Söre gärdedett, skarp lerjord.
D. Nårre gärdett, leerjord.
Crono hemman 1/2.  1. Söre gården haffwer utij byemåll 17 <alnar> och haffwer några
                                     humpar som giöra fyllest mott the andra halffwa gärdernar
                                     som annoterat ähr med 1. Engh till 9 lass höö.
Crono hemman 1/2.  2. Södre Mälla gården haffwer i byemåll 31 <alnar>. Engh till 9 lass höö.
Crono hemman 1/2.  3. Nårre Mälla gården haffwer och 31 <alnar>. Engh till 9 lass höö.
Crono hemman 1.    4. Nårre gården haffwer wtij byemåll 48 <alnar>. Engh till 14 lass höö.
E. Och i söre gärdet ähr een wtjord hwillken kallas Clockare
jord som brukass till frelse gård, nemligen Picketorp.
F.  Noch en wtiord som kallass thed samma wtij östre gärdett,
som brukass till wästreste gården i Näpsta.

Fadher wår som äst i himblom helgat wårde titt nampn
till ko k k k komme titt rijke skee tin willie som såsom wij förlåte.

Folio 80.  inga utegor.                 
____________
1Fel för höra?
2Ändrat från wid.