D10a:83


(Kartsidan:)
Wtt engh. Engh öffwer altt til heela byden till 16 laass höö till hwar gård, så medelmåttigh good ängh.
Ockleby cronegårder 3. Halffparten leerjord och halff muljord och lijka beblandat i både giärden.
En koo1 haghe, och lyder heela byden till.
Ockleby betesshage.
Bussk ängh.
Betess engh god, lyder till Prästegården i Tolsta.
En lijtin beetess ängh doch stun-dom slå the henne, obyrdigh engh.
Söder.
Skilnan emellan Tuna och Ockleby.
Nor.
Fnugwalz engh.
Skilnan emellan Naffsta och Ockleby.

Synd synderlige gode wän.
Fader wår som äst i himblom, helgatt warde titt nampn.

(Baksidan:)
Ockleby utsäde
Til hwartera gården i { Norre2 giädett3 17 tunnor, Söder4 giärdet 16 tunnor, och äro alle 3 lika
                                                                                                                                     stora

Tolsta sockn, Ockleby.  Nummer 85.  Afmätt och calculerat.

Anders
Börsson.

Folio 83.

__________________
1Ändrat från betess.
2Ändrat från Wästre.
3Fel för giärdett.
4Ändrat från Öster.
5Ändrat från 10.