D10a:89-92


(Karttext:)
Wäter lacus.
Kiärengh medh backar bergh och skogh, skogh och utmark i berget.
Utsäde i {  Östergiädiet1    5 tunnor
                 Wästergiädet2  6 tunnor
Söder.
Bergh.
Skarp örjordh.
Stochelycke crono hemman 1/2.
Ligger i Åmbergz Diuregård, ähr 1/2 mijl lång, bred 1/4 mijll.
Nor.
Bergh.
Örjordh.
Bergh och skogh.
Gudh fadher wår som ost3 himblom helgatt warde.

Söder.
Diuraledet widh stora lanzwägen.
Utsäde i { Östergiärdet         1 1/2 <tunnor>
                Wästergiärdet       2 <tunnor>
Örjordh.
Örjordh.
Engh.
Nor.

Utsäde upå alle lykorna 2 3/4 tunnor.
Söder.
Diuregården Siödhleedet.
Wäter lacus.
Torpet.
Denne torpara bruka wreterna efter the achta ledet.  Örjordh.
Når.

(Baksidan:)
Lyssinghz häradht, Tolsta sochn.
Afmät och calculerat af
Anders Börgesson
Åhr 1641.

Tolsta sochen, Stockelycke, Södre Diudreledet och Såndhledet. Nummer 3. Afmätt och calculerat.
Anderss Börgesson.

Folio 89. 92.

________________
1Fel för Östergiärdiet
2Fel för Wästergiärdet.
3Fel för äst.