D10a:94-95


(Karttext:)
Kråketorp, crone hemman 2, Råby frälsehemman 4. Äre alle 6 gårdarna lika stora, och löpa i
åkerskifte, höö till hwarie gårdh 26 lass, örjordh och muljord beblandat medh leera
i begge giärder.
Häggesta tager wid.
Hårdhwalz engh, en wttängh sasom1 lyder Råby och Kråketorp til, med någhon ekeskogh.
Här tager Tuna widh.
Nor.
Lindh.
Kråketorp crono hemman 2.
Lindh.
Lindh.
En engh inta-gan af giärdetz engen och lyder til både byer-na, såsom utij giärdett, slättengh.
Lindh.
Råby frälse hemman 4.
Lindh.
Lindh.
Söder.
Kiär medh skogh.
Här tager Forsby ägor wid.
Lindh.
Hårdhwalz engh medh eke-skogh.
Här tager Lundz ägor wid.

(Baksidan:)
Råbys och Kråketorps utsäde til hwar gårdh { Norre giärdet     14 tunnor.
                                                                      Södre giärdet      13 tunnor.
Ödesiö sochn, Kråketorp crono hemman 2,  Råby frälsehemman 4.  Nummer  2.

Anders Börgesson.

Folio 94. 95.

_____________
1Fel för såsom.