D10b:158 - 159


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh   Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Åby
    Cronehemman   4   Skattehemman 1 ½
    Denne by hafuer atskillige1 gierden och
    skifften, och kallas det ena Söderbyskifften
    det andra Norbyskiftet

1   Norregården   Cronehemman   ½
    Hafuer i bemål2 i Söderbyskifften 10 alna bred
    åker.
B   Norregierdet i Södrebyskifftet. Vthsäde: 2 tunnor
C   Södregierdet i Sodrebyeskifftet3 Vthsäde 3 tunnor
D    Lillegierdet Jbidem        ½ tunna
       Hafuer och i Norrbyn skifftet 9 alna bred åker.
E    Norrebyeskifftet. Vthsäde i Östergierdet    3 ½ tunna
F    Vthsäde i Wästergierdet i Norrebyskifftet    2 ½ tunna
G    Engh både i Söderby och Norbyengen
     till 16 lass höö.

2   Grijsegården Cronehemman   1.
    Hafuer i byemål i Sörderbyskifften 16 alnar bred åker.
B   Vthsäde i Norregierdet i Sörbyskifften   3 ½ tunna
C   Vthsäde Södregierdet ibidem   4 ½ tunna
D   i Lillegierdet               1 tunna
    hafuer och i byemål i Norbyskiften 25 alna bred åker
E   Vthsäde i         {Östergierdet     { i Norbyskiftet    { 9 tunno
F                          {Westergierdet   {                         { 6 ½ tunna
G   Engh både i Norby och Sördebyskifften til 24 lass
    höö

    Lille bordet till Grijsegården hafuer i byemål
    i Söderbyskifften 4 alna bred åker
B                      {Norregierdet        {                              {1 tunna           
C   Vthsäde i     {Sodregierdet4      {i Sörbyskiskifftet5   { 3/4 tunna
D                      {Lillegierdet           {                              {1/4 tunna


3   Skattehemman               1.
    Hafuer i byemål i Södrebyeskiftet 32 alna bred
    åker.
B                      {Norregierdet     9 ½ tunna  
C   Vthsäde i    {Södregierdet      6 1/4 tunna
D                     {Lillegierdet         1 tunna

    Jtem hafuer denne skattegård i Norbyskiskiffte6
    3 bord, det första ähr 10 alna bred åker bred åker7
    det andra 9 alna. det tredie 12 alna bred åker.
                                                          {1 bordet   3 ½ tunna
E   Vthsäd[e] i Östergierdet på det      {2 bordet   3 tunnor
    Norby skifften                                 {3 borde[t]   4 tunnor
F   Vthsade8 i Westergierdet på det       {1 bordet   2 ½ tunna
    Norbyskifften                                    {2 bordet     2 tunnor
                                                             {3 bordet   3 tunnor
G   Engh i Norby och Sörbyskifften till 30 lass höö

4   Södre Cronegården Cronehemman   1
    hafuer i byemåll i Söderbyskifften 16 alna bred
    åker.
B    Vthsäde i      {Norregierdet      4 ½ tunna
C   Södrebye      {Södregierdet      3 ½ tunna
D   skiffte            {Lillegierdet         1 tunna
    Jtem i byemåll i Norbyskifften 10 alna bred åker
E    Vthsäde i         {Östergierdet     3 ½ tunna
F   Norbyskiffte<t>    {Westergierdet    2 ½ tunna
G   Engh både i Norby och Sörbyskifften 24 lass höö.

5   Skattehemman Jbidem      ½
    hafuer i byemål i Södre byeskiffte 34 alna
    bred åker.
B   Vthsäde i   {Norregierdet       10 tunnor
C   Sodrebye   {Sodregierdet9      6 ½ tunnor
D   skiskiffte10  {Lillegierdet         2 1/4 tunna
G   Engh med Södre och Norre byeskifftens eng till
    24 las höö.

G   Prästens jord som brukas till Prästegår-
    den i Åby. hafuer i byemåll i Norrebyeskifftet
    15 alna bred åker.
E   Vthsäde i       {Östergierdet         5 ½ tunna
F   Norbyskifte   {Westergierdet      4 tunnor
G   Engh till 14 las höö.

7   Jutegården Cronehemman   ½
    hafuer i byemål i Norrebyskifften 21 aln bred
    åker.
E   Vthsäde i            {Östergierdet   7 3/4 tunna
F   Norbyskifftet      {Westergierdet   5 ½ tunna
G   Engh till 18 lass höö.

8   Jbidem Cronevthiord      1
    Rentar ½ span korn. Ähr inrechnat med sielf
    ve gården

    Till ofuanbemälte by nödtorfftigh skogh
    och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

gierdes eng
Här tager Kulle torps ägor wid
gierdes eng
Wäster gierdet i Norrebyeskiffte
Östergierdet i Norrbyeskiffte
Leerblandat iord
Leerblandat iord
Norregierdet i Södre byeskifftet
gierdes eng
Leerblandat iord
Leerblandat iord
tompt
På denne sijdan om åen möter Åby ägor, som ligger i Åby Sochn
Södregierdet i Söderbyskiften
Leerblandat iord
Leerblandat iord
gierdes engh
Söderbys engh
Hårdwaldh
Här tager Ödesiö ägor wid
Norby och Soderby11 eng
Hårdwaldh

Scala ulnarum


1    Fel för åtskillige
2   Fel för byemål
3   Fel för Södrebyeskifftet
4   Fel för Södregierdet
5   Fel för Sörbyskifftet
6   Fel för Norbyskiffte
7   bred åker skrivet två gånger
8   Fel för vthsäde
9    Fel för   Södregierdet
10  Fel för Södrebye skiffte
11 Fel för Söderby