D10b:164 - 165

(Rubrik:)
Lysinghz Häradh         Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Åby

1   Skattehemman            1
    Hafuer i byemål i södrebyeskiffte trij bord. Det första
    ähr 14 alna bred åker. Det andra bordet 38 alna bred åker.
    Det tridie bordet 28 alna bred åker.
                                                 {1 bordet   }                }   2 tunnor
B   Vthsäde i Södrebyeskiffte    {2 bordet   }Vthsäde    }  5 tunnor
                                                 {3 bordet   }                }  4 tunnor

C   Det andra åhrs vthsäde i Södrebyeskiffte ähr lijka med det
    förskrefne vthsädet på alle trij borden. Summa   11 tunnor.
    Deslijkest hafuer förskrefne skattegård i Norra byeskifftet
    11 allna bred åker.
D   Vthsäde i Norre byeskiffte det ena åhret       2 ½ tunna
E   Vthsäde i Norre byeskiffte dett andra åhret   1 3/4 tunna
F   Engh både i Södre och Norrebyeskiffte till 36 lass höö.
G / B   En tompt till skattegården vthsäde         3/4 tunna

2   Ödegården Cronehemman Jbidem            1
    Hafuer i byemål i Södrebyeskifftet tuenne bord.
    Det första bordet 48 allna bred åker. Det andra bordet
    15 alna bred åker.

B   Vthsäde  i södra byeskiffte   {1 bordet   }   7 3/4 tunna
                                                 {2 bordet   }   2 1/4 tunna
C   Det andra åhrs vthsäde i Södre byeskiffte ähr lijka stort med
     det första som förbenemt ähr.
F   Engh till 20 lass höö.
H   En tompt till ödegården.

3   Frelsehemman Jbidem            ½.
    Hafuer i byemål i Södre byeskiffte 36 alna bred åker
B   Vthsäde i södrebyeskiffte det ena åhret      5 tunnor
C   Det andra åhrs vthsäde ähr lijka med det första.
F   Engh till 14 lass höö.

4   Klåckaregården Cronehemman      ½
    Hafuer i byemåll 26 alna bred åker i Södre byeskifftet
B   Vthsäd<e> i Södre byeskifftet det ena åhret      3 ½ tunna
C   Det andra åhrs vthsäde i Södrebyeskiftet ähr lijka med
    det första.
F   Engh till 10 lass höö.

5   Frelsehemman Jbidem            1
    Hafuer i byemåll 76 alna bred åker i Södrebyeskiffte.
B   Vthsäde i Södre byeskifftet det ena åhret   10 ½ tunna
C   Det andra åhrs vthsade1            10 ½ tunna
F   Engh till 26 lass höö.

6   En skattevthiord til Jernesta     <->
    Hafuer i byemål 14 alna bred åker i Södrebye
    skijffte. Eng till 7 las höö
B   Vthsäde i Södre byeskiffte      2 tunnor
C   Det andra åhrs vthsäde           2 tunnor
6   Jtem i Norre byeskifftet hafuer dennne vthiord i
    byemål 6 alna bred åker.
D   Vthsäde i Norby skifften         1 ½ tunna
E   Det andra åhrs vthsäde            1 tunna
F   Engh till 4 las höö.
    Tompten ähr numererat med 6 både i Söderby och Norby
    skifften vthsäde               1 ½ tunna

7   Munckegården i Åby Cronehemman         1.
    Hafuer i byemåll i Norbyskifften 20 alna bred åker
D   Vthsäde i Norbyskifften det ena åhret    4 1/4 tunna
E   Det adra åhrs vthsäde. Jbidem               3 1/4 tunna
F   Engh till 18 lass höö.
7   ähr och tompten till Munckegården

8   Munckegården Jbidem Cronehemman   1
    Hafwer i byemåll i Norbyskifftet 20 alna bred åker
D   Vthsäde i Norbyskifften det ena åhrs vthsäde   4 1/4 tunna
E   Det andra åhrs vthsäde Jbidem                        3 1/4 tunna
G    En åker i Sörbys skifften vthsäde                  ½ tunna
F    Engh till 18 lass höö.
8    Ähr och tompten till den andra gården.

9   Prestegården i Åby               1.
    Hafuer i byemål i Norrebyeskifften 50 alna bred åker
D   Det ena åhrs vthsäde i Norbyskifften      11 1/4 tunna
E   Det andra åhrs vthsäde ibidem               8 ½ tunna
H   En åker i Sörbyskifften vthsäde               1 tunna
F    Engh till 30 lass höö.
M   En åker til Prestegården vthsäde            1 3/4 tunna
I   En qwarn till Prestegården.

K   En qwarn till skattegarden2. Numero 1.
L   En qwarn till stora frelsegården. Numero 5.
N   En engehage till Prestegården till    3 lass höö.
O   En kyrckeiord brukas til Klåckaregården vthsade1   ½ tunna
P    En qwarn till Grijsegården i Wester Åby i Ödesiö sochn.

    Till ofuanbemälte Åby Åby ähr nödtorfftigh vthmarck
    och någorlunda skogh til giersle och wedebrand.
e   Kyrckan. Åby

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
gierdes engh
Här tager Jernesta ägor wid
Söderby skiffte
Leeriord
Norbyskiffte
Leeriord
Norby eng
Sörby eng
Söder byskiffte
Leer iord
Leer iord
Hård waldz engh med skogh bergh

Scala ulnarumFel för vthsäde
2 Fel för skattegården