D10b:168 - 169


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh       Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Jernesta

1   Skattehemman             1
    hafuer i byemåll tuenne bord. dett
    första 24 alna bred åker och begynner byeski-
    fftet. Det andra ähr 24 allna bred åker och
    lycktar i byeskifften.
B   Vthsäde i Östergierdet     {1 bordet    7 tunnor
                                             {2 bordet   7 tunnor
C    Vthsäde Wästergierdet    {1 bordet   8 1/8 tunnor
                                              {2 bordet   8 1/8 tunnor
D   Engh till 30 lass höö.
    Till denne skattegård ähr en vthiord
    i Åby i Norrebyeskiftet, och fins igen
    folio         -165. Numero 6

2   Cronehemman Jbidem       ½
    kallas Brickegården. Och hafuer i
    byemåll 14 alna bred åker.
B   Vthsäde i Östergierdet         4 tunnor
C   Vthsäde i Westergierdet      5 tunnor
D   Engh till 12 lass höö.

3   Skattehemman Jbidem         1
    Hafuer i byemåll tuenne bord.
    Det första 26 alna bred åker.
    Det andra 29 alna bred åker med
    cronevthiord, som brukas inn med gårdz
    sens ägor
B   Vthsäde i Östergierdet      {1 bordet      8 tunnor
                                              {2 bordet      9 tunnor
                                                 med croneiorden
C   Vthsäde i Westergierdet   {1 bordet   9 1/4 tunna
                                              {2 bordet   10 1/4 tunna
                                                 med croneiorden
D   Engh till 34 lass höö med croneengen.
    effter ingen weet huru stor cronejorden ähr
    kunde man henne icke särskilt specificera.

4   Södregården Cronehemman         1.
    hafuer i byemåll 29 alna bred åker
B   Vthsäde i Östergierdet         9 tunnor
C   Vthsäde i Westergierdet      10 1/4 tunna
D   Engh till 17 lass höö.

5   Skattehemman Jbidem      ½
    hafuer i byemåll 33 alna bred åker
B   Vthsäde i Östergierdet         11 tunnor
C   Vthsäde i Westergierdet        12 tunnor
D   Engh till 20 lass höö.
    Till denne halfue skattegården ähr en
    vthiord i Åby i Söderby skifften, och fins
    der noterat. Och med sine lägenheeter
    specificerat. folio. 165. Numero 6.

    Till ofuanbemälte Jernesta by ähr nöd-
    torfftig skog och vthmarck, och på
    des vthmarck ähr ett torp hwilket skatte
    gårdarna williee sig tillägna och försvara
    Kallas Lille Muncketorp folio sequenti

(Text på kartbilden:)

Nor
Gierdes engh
Här tager Muncketorps ägor wid
Här tager Åby ägor wid
Leerblandat iord
Leerblandat iord
Måsse
Gierdes engh
Sanck engh
Söder

(Text uppe till höger:)

Notandum:
Skattegården i Jernesta
hafuer en vthJoiord1 i
Häggesta folio
Vthsäde i   {Norregierdet   1 ½ tunna
                 {Södregierdet   1 3/4 tunna
Engh till 1 lass höö.

Nota Bene Jngewaldts            {En skattevthiord till skattegården
                   torphs skatte        {i Jernesta belägen i Ödesiö folio 98.
                   gårdh                   {kallas Ragnelerumpan hijt transporterat
                                               {Byemåll 6 alnar.
                                               {Vthsäde i     {Östergierdet       3 tunnor
                                                                    {Westergierdet    3 tunnor
                                                {Engh till 6 lass höö.

Tilkommer Cronehemman 1        {Vthiorden i Åby i Norrebye-
                                                  {skifftet transporterat hijt
                                                  {till skattegården Numero 1
                                                  { Byemål 6 alnar
                                                  {Ett åhrs vthsäde 1 ½ tunna
                                                  {annat åhrs vthsäde 1 tunna
                                                  {Eng till 4 lass höö

(Text nere till höger på kartbilden:)

Tilkommer Numero 1 (Överstruken text)
En skatte vthiord i Åby
belägen till skattegården här
i Jernesta Numero 5. transporterat
Hafue i byemål i Sodra2 byeskifftet
14 alnar
Ett åhrs vthsäde      2 tunnor
annat åhrs vthsäde   2 tunnor
Engh til 7 las höö.

Scala ulnarum


1   Troligen fel för vthiord
Fel för Södra