D10b:172 - 173


(Rubrik:)
Åby Sochn

(Skrivet i efterhand i rubriken:
Lysinghs Härad Öster Giöthland)
Notarum Explicatio 1   Rijke Frelsehemman      1.
    Hafuer i byeskiffte 27 alnar bred åker
A   I Östergierdet vthsäde        14 tunnor
B   i Westergierdet vthsäde         12 3/4 tunna
C   Engh till 28 lass höö. Nödtorfftig skog och vthmarck.

2   Cronehemman i Syllestorp hafuer i byemål i
    Rijkes ägor 16 alna bred åker.
A   Vthsäde i    {Östergierdet           8      } tunna
B                     {Wästergierdet       7 ½    }
C    Engh till 15 lass höö.

3   Skattehemman i Syllestorp hafuer här och i
    byemåll 8 alnar bred åker.
A   Vthsäde i    {Östergierdet         4          }tunna
B                     {Westergierdet       3 3/4     }    
C   Engh till 7 ½ lass höö.

    Till Rijke ähr nödtorfftig skog och vthmarck.

Notarum Explicatio 2   Syllestorp Cronehemman            1
    Hafuer i byemåll 42 alna bred åker.
D   Vthsade1 i    {Östergierdet     8 3/4    }tunna
E                     {Wästergierdet    7 ½    }   
F    Engh till 25 lass höö.
    Detta hemman hafuer halfue sine ägor i Rijke
    och finnes här noterade. Vthi den andra Columna Numero 2.

3   Jbidem Skattehemman            ½
    Hafuer i byemåll 31 aln bred åker.
D   Vthsäde i       {Östergierdet         4       }tunna
E                        {Wästergierdet      3 3/4   }
F   Engh till 20 lass höö.
    Detta hemman hafuer och halfua sina ägor
    med Rijke, och fins här i byemål noteradt
    vthi den andra Columna. Numero 3.
    Till Syllestorp ähr nödtorfftig skog och
    vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
gierdes engh
gierdes engh
skilnaden emellan Rijke och Stubben och Syllestorp
muljord
Beteswald
muljord
Biörckelera
Biörckeleera
skillnan emellan Rijke och Syllestorp
Leerblandat iord
gierdes engh
En ny vprögd engh till Cronegården
En ny vpröghd engh till Skattegården
sijlnaden emellan Mucketorp2 och Syllestorp
gierdes engh
gierdes engh
Leerblandat iord
Leerblandat iord
Leerblandat iord
Tompt
Tompt

Scala ulnarum

Rijk 10 plr??

(Skrivet i efterhand:)

af Johan Larsson wid år 1640 

1 Fel för vthsäde
2 Fel för Munckestorp