D10b:019 -020


(Rubrik:)

Suanshals Sochn
Notarum Explicatio 1   Ramsta Cronehemman         1.
    Hafuer i byemåll 16 alnar bred
    åker
A   Vthsäde i Wästergierdet         13 1/4 tunnor
B   J Östergierdet såås                 12 1/4 tunnor
C   Engh till 20 lass höö

2   Cronehemman jbidem         1  
    Hafuer i byemåll 16 alnar bred åker
    och ähr lijka i alla lägenheeter med
    näst förskrefne cronehemman numero 1.

3.   Cronehemman jbidem      1
    Hafuer och 16 alnar i byemåll.
    och ähr lijka stor quo ad qualitatem et
    quantitatem. med nästförskrefne tuen-
    ne cronohemman. Numero 2.

4   Frelsehemman Jbidem         1
    Byemåll 16 alnar. ähr lijka stor
    som cronegårdern ähr   Numero 3

5   Frelsehemman jbidem         1.
    Byemåll 16 alnar bred åker1
    och ähr lijka stor som föreskrefne
    Cronehemman. Numero 3.

E   En beteshage till Ramsta och Gåttorp
F   En Cronevthiord Rentar ½ korn, och
    ähr en enge hage. Till 2 lass höö

(Texten fortsätter på sidan 19:)

Notarum Explicatio

6   Gåttorp Frelsehemman      1
    Hafuer i byemåll lijka med
    Ramsta 16 alna bred åker, och gå i
    byeskiffte med huar annan både
    i wåte och torre.
A   Vthsäde i Wästegierdet2      13 1/4
B   Vthsäde i Östergierdet         12 ½
C   Engh till 20 lass höö.

7   Gåttorp Frelsehemman      1
    Hafuer i byemål 16 alnar bred åker
    och ähr lijka stor med förskrefne hem-
    man

8   Frelsehemman jbidem      1
    ähr lijka stort med alla dee andra
    hemman i Ramsta och Gåttorp.

D   En åkerslåt som frelsebönderna i
    Gåttorp hafua vpgiordt, och Ramsta
    gårdarnas åker ligger i fast linda
    vthsäde3  2 1/4 tunner till huardera gården
    i Gåttorp som vpgiordt ähr.

G   Kiälkesta Engh
H   En åker slåt vpgiord af engen til
    Kiälckesta vthsäde til huar gården 3 tunnor
I   En engehage till Suartekiälla till
    5 lass höö.
K   Eng till Östergården i Åås till 5
    lass höö.
L   Tuenne engar i Suanshals. till 16 lass
    höö.
M   Engh til cronegården i Haalberga
N   Engh til Biörges gård i Banckengen
    till 3 lass höö.

    Till ofuanbemälte Ramsta och Gåttorp
    ähr fiskewatn i Tåken.

(Text på kartan:)

Här tager Hålmens ägor wid

Tåken Lacus

Hård waldz engh

Här tager Kiälkesta ägor widh

Hårdwaldz engh

Suartmylla något leerblandat

Leerjord

Leerjord

wald som duger till åker

Här tager Store    -   Egbola ägor widh

Scala ulnarum


1 åke ms
2 Egentligen Wästergierdet
3 vthsade ms