D10b:256 - 257


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh      Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Såndkulla Cronehemman         ½
B   Östergierdet vthsäde      1 1/4 tunna
C   Mellangierdet vthsäde    1 3/4 tunna
D   Westergierdet vthsäde    1 ½ tunna
    af denne förskrefne trij gierden sås tuenne
    huart åhr och ett ligger i träde.
E   Engh till 20 lass höö.
    Hwmblegård till 250 stenger.
    Vthmarck och ofuerflödigh skogh till timber och
    alt annat som behöfues till gården, som ähr
    suedie skog och gierdsle.
    fiskewatn vthi Såndkulle siöen.
F   En kiär engh som vndertijden bergas när torck-
    åhr ähr, och när wåtåhr ähr kan den engen
    icke bergas. till         - 12 lass.

Notarum Explicatio G   Hallinghz stwffwa
    ett torpestelle på Slagnery ägor.
H   åhrliget vthsäde     3/4 tunna
I    Engh till 8 lass höö.
K  Siöen

    Detta torpestelle ähr än nu intit
    skattlagdt, och kan wäll skatt leggas
    effter det att det ligger icke
    odal byen förnår.

(Text på kartbilden sidan 256:)

Hallången Lacus
Engh


(Text på kartbilden sidan 257:)

En kiär engh
Sånd iord
Såndkulle siöen
Hård waldz engh med bergh och skogh

Scala ulnarum