D10b:260 - 261


(Rubrik:)
Lysinghz Härad      Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Slangnery Cronehemman       1
B   Norregierdet vthsäde      2 tunnor
C   Westergierdet vthsäde    3 tunnor
D   Södregierdet vthsäde      3 ½ tunnor
E   Ödes åker i alle trij gierden till 2 tunnor
F    Engh till         30 lass höö.
    Hwmblegård till 300 stenger.
    godt fiskewatn Slagnery siöen
    En sqwalteqwarn.
    En ström til att låtha vpbygga en
    sågeqwarn vth. der och til förne
    hafuer warit bygd sageqwarn1. Nödtorfftig
    skogh och vthmarck.

Notarum Explicatio G   Olufstorp Cronehemman      ½
H   Norregierdet vthsäde    2 tunnor
I    Södregierdet vthsäde    2 tunnor
K   Östergierdet vthsäde    2 tunnor
    af denne trij gierde sås tuenne
    huart åhr och ett liger i träde.
    Humblegård til 200 stenger.
L   Engh till 26 lass höö.
   Nödtorfftigh skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden sidan 260:)

god hård waldz engh
öriord
öriord
öriord
Hårdwaldz engh med bergh och skog
Slagnery siöen

(Text på kartbilden sidan 261:)

Hård waldz engh
öriord
öriord
öriord
Hårdwaldz engh med berg och skogh

Scala ulnarum


1   Fel för sågeqwarn