D10b:262


(Rubrik:)
Lysinghz Härad      Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Hult Cronehemman   1
B   Vthsäde i Norregierdet      4 tunnor
C   Lillegierdet vthsäde           1 tunna
D   Westergierdet gierdet1      3 ½ tunna
E   Södregierdet vthsäde        3 ½ tunna
    af denne förskrefne gierde sås
    twenne huart åhr.
F    Engh till 30 lass höö.
    Humblegård till 300 stenger.
G   Ett torpe ställe Jbidem.
H   åhrliget vthsäde   3/4 tunna
I   Engh till 14 las höö.
    Detta torp brukas vnder sielfue
    gården Hult och kan icke särskilt
    skatt läggas effter det att det ligger
    odalbyen förnär.
    Skog til timber swediefal, wede
    brand och giersle til öfuerflöd.
    och deslikest fiskewatn.
    flere lägenheeter fins der till
    intit.

(Text på kartbilden:)

Engh hafuer tilförne warit en gammal swid
Hårdwaldz engh med bergh och skog
öriord
öriord
öriord

författad år 1641 af Johan Larson Groth

G : 10

färdigt efter en månad2
 


1   gierdet skrivet två gånger
2   Överstruket