D10b:035 - 036


(Rubrik:)

Kumbla Sochn
Notarum Explicatio 1   Åsby Cronehemman         1.
    Hafuer i byemåll 26 alnar bredh åker.
A   Wästergierdet      } Vthsäde      {      12 tunnor
B   Östergierdet         }                   {      16 1/4 tunna
C   Engh till 17 Lass höö.

2   Åsby Cronehemman         1.
    Hafuer i byemåll 26 alnar bred åker
A   J Westergierdet såås            12 tunnor
B   J Östergierdet såås               16 1/4 tunna
C   Engh till 17 Lass höö.

3.   Åsby Cronehemman         1.
    Hafuer i byemål tuenne skiffte eller bord.
    det första bordet ähr 11 alnar. Det andra bordet 22
    alnar bred åker.
A   Westergierdet vthsäde på   {1 bordet      5 1/8 tunna
                                               {2 bordet      10 1/4 tunna
B   Östergierdet vthsäde på      {1 bordet      6 3/4 tunneland
                                                {2 bordet      13 ½ tunneland
C   Engh till båda borden      22 Lass höö

4   Åsby Skattehemman         ½
    Hafuer i byemåll 41 aln bred åker.
A   Vthsäde i Westergierdet      19 tunnor
B   J Östergierdet sås                      25 tunnor
C    Engh till 24 Lass höö

5    Cronehemman Jbidem        ½
    Hafuer i byemål 16 alnar bred åker
A    Vthsäde i Wästergierdet    7 3/4  tunna
B   J  Östergierdet såås            9 7/8 tunna
C   Engh till 11 Lass höö.
    Detta hemman hafuer en Eng i Jerslösa till 5 såtan hö.
    J begge gierden ähr Leerjord och fiskewattn
    i Tåken.

D   En kyrkeiord til Kumbla kyrcka. 1 1/4 tunne-
    land. Eng till 1 såtan höö ibidem.

En Engh till Åsby belägen wid Skeeby
folio 5. Littera D till 30 Lass höö och
lyder till heele byen och ähr här tillförne
jnrechnat.

(Text på kartbilden:)

Eng

Lind

Leerjord

Här tager Siötuna ägor widh

Här tager Jerslösa ägor wid.

Leerjord

Leerjord

Här tager Jerslösa ägor wid

Lind

Beteshage

Här tager Walby ägor wid

gierdes Eng

Här tager Tungelunda ägor wid

Scala ulnarum