D10b:055


(Rubrik:)

Rööck Sochn.

Uprättad 1640 af Johan Larsson

Notarum Explicatio.

1   Runnesta Skattehemman         1.
    Hafuer i byemåll tuenne skiffte eller
    bord. Dett första ähr 64 alnar bredt. det andra
    ähr 8 alnar bredt.
                                              {1 bordet      20 tunnor
A   J Westergierdet såås på    {2 bordet      2 ½ tunna
B   J Östergierdet såås på       {1 bordet      17 tunnor
                                             
{2 bodet       2 1/8 tunna
C   Engh till både skifften 28 lass höö.

2   Runnesta Cronehemman      1.
    Hafuer i byemål och tuenne skifften eller
    bord. Det första ähr 18 alnar brett, det andra ähr
    16 alnar breed.
A   J Westergierdet såås på      {1 bordet      5 5/8 tunna
                                                {2 bordet      5 tunnor
B   J Östergierdet såås på         {1 bordet      4 3/4 tunna
                                                {2 bordet      4 1/4 tunna
C   Eng till 16 lass höö på både skifften.

3   Runnesta Cronehemman         1.
    Hafuer i byemål tuenne skiffte, det
    1. ähr 14 alnar det 2.   8 alnar
A   J Westergierdet såås på       {1 bordet      4 3/8 tunna
                                                 {2 bordet      2 ½ tunna
B   J Östergierdet såås på         {1 bordet      3 3/4 tunna
                                                {2 bordet     2 1/8 tunna
C   Engh till både borden      till 12 lass höö.

E   En vthiord i Runnesta vthsäde         1 6/8 tunna
    denne jord  brukar pastor i Rööck.

D   Beteshagar


(Text på kartbilden:)

starck blåleera

Skeenwaldz engh

gierdes engh

Här tager Gimmersta ägor wid.

Leerjord

gierdes eng

starck leera

gierdes engh

Betes hage

Betes hage

Leerjord

Hage