D10b:069


(Rubrik:)
Heeda sochn.

Notarum Explicatio 1   Häggesta Skattehemman   1
    Hafuer i byemåll 50 alner
    bred åker
A   Vthsäde i   {Norregierdet   8 tunnor
B                     {Sodregierdet1   8 tunnor
C   Eng till 20 Lass höö

    Detta hemman hafuer halfua
    sine ägor i det andra Häggesta, och
    blifuer der noterat för en vthjord

2   Skattehemman ibidem         ½
    Hafuer i byemål 50 alner.
A    Vthsäde i    {Norregierdet    8 tunnor
B                       {Södregierdet    8 tunner
C    Eng till 20 Lass höö.

    Detta hemman hafuer en
    vthiord i andra Häggesta. Transporterat
    Vthsäde i        {Norregierdet    3 tunnor
                          {Södregierdet    3 1/4 tunnor
    Engh till 8 Lass höö.

(Text på fliken t.h.:)
Notarum Explicatio 3   Häggesta Cronehemman      1.
    Hafuer i byemåll 14 alnar bred åker .
D   Vthsäde i     {Norregierdet      11 1/4  tunnor
E                       {Södregierdet      10 1/4 tunnor
F   Engh till 16 Lass höö.
M    En squaltequarn.

4    Cronehemman Jbidem            ½.
    Hafuer i byemåll 9 alna.
D   Vthsäde i     {Norregierdet      7 1/4  tunnor
E                       {Sodregierdet1      6 3/4 tunnor
F   Engh till 11 Lass höö.

1   En Skattevthiord till heela Skattegården
    Numero 1
    i Häggesta. Hafuer i byemåll 14 alna.
D   Vthsäde i     {Norregierdet      11 1/4  tunna
E                       {Södregierdet      10 1/4 tunna
F   Engh till 16 Lass höö.
L   En squaltequarn.

2   En skattevthiord till halfue Skattegården
    Numero 2
    i Häggesta. Hafuer i byemåll 5 alna bred åker .
D   Vthsäde i     {Norregierdet      4  tunnor
E                       {Södregierdet      3 1/4 tunna
F   Engh till 5 Lass höö.

5   En Cronevthiord som Her Anders i Åby bru-
    kar til Jernesta Skattegård. och ähr särdeles
    vthmät effter hufdar i alla åkerskifften
G   Vthsäde i Norregierdet      1 ½ tunna
H   Vthsäde i Södregierdet      1 3/4 tunna
  
  Eng til 1 Lass höö.

I   En cronevthiord rentar kor<n> 1 tunna

K   En cronevthiord som brukas till Jyttingsta såås ½ tunna


(Text på kartbilden:)

Här tager Walby ägor wid
Leerblan- dat jord
Leer blandat jord
Här tager Jättinghsta ägor widh
Hardwaldz eng
Leerblandatt jord
Hård waldz eng
Leerblandat jor<d>
Eng till både Cronegårdarna i Häggesta
Leerjord
Leereblandat jord
gierdes eng
Hage


1   Fel för Södregierdet