D10b:079


(Rubrik:)
Tolsta Sochn
Notarum Explicatio 1   Näfsta Cronehemman            1.
    Hafuer i Byemåll 16 alar bred åker
A   Vthsäde i Norregierdet      13 tunnor
B   J Södregierdet sås             13 tunnor
C   Eng till 12 lass höö.

2   Cronehemman Jbidem         1.
    Hafuer i Byemåll 16 alnar bred åker
    Och ähr lijka stor i alla Lägenheeter med förskrefne
    Cronehemman

3   Cronehemman Jbidem          1.
    detta hemman ähr lijka stort med de andra tuenne
    Cronehemman så att der ähre alle 3 lijka stora både
    i åker och Engh

D   Beteshagar 3. En till huardera gården.

(Text på kartbilden:)

suartmylla någet leerblandat
Beteswald
Här tager Vckleby ägor
god eng
Här tager Tolsta ägor
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Leerblandat jord
god eng
god eng
Eng
Leer blan-dat jord
Här tager Haninge ägor wid