D10b:081 - 082


(Rubrik:)
Lysingz Häradh   Tolssta Sochn.

Notarum explicatio.

1   Tägneby Cronehemman         1.
      Hafuer i byemåll 40 alnar bred åker
A   Vthsäde i     { Norregierdet     19 ½  } tunna
B                      { Westergierdet    19 1/8 }
C   Engh till 18 lass höö.

2   Tägneby Cronehemman         1.
      Hafuer i byeskiffte 40 alnar bredh åker
A   Vthsäde i     { Norregierdet     19 ½  } tunna
B                      { Westergierdet    19 1/8 }
C   Engh till 18 lass höö.
    Detta hemman hafuer halfparten i en engh med Forsby, såsom
    och näst förskrefne heemman. Sub littera I. folio.
D   En engh som Forsby hafuer halfparten med vthi.
E   En hästhage till Tägneby.

3   Kullegården Cronehemman      1/3.
F   Vthsäde i   { Westergierdet         8 ½ tunnor
G                    { Södregierdet          5 3/4 tunnor
H   Engh till 2 lass höö
    här till detta hemman ähr en eng i Lunna Engen
    fins igien folio.

4   Tägneby Cronehemman            1
    Hafuer i byemåll 20 alnar bred åker
A   Vthsäde i   { Norregierdet         9 3/4 tunna
B                     { Westergierdet      9 ½ tunna
C   Engh till lass höö 9.

5   Tägneby Cronehemman            ½
    Hafuer i Byemåll 15 alnar bred åker.
A   Vthsäde i      { Norregierdet      7 ½ tunna
B                        { Westergierdet    7 tunnor
C   Engh till 8 lass höö.

(Text på kartbilden:)

Här tager Lundz ägor wid
Suart mylla
Eng
Suart mylla
Här tager Forsby ägor wid

Leerblandat jord
gierdes eng
Leer blandat jord
gierdes eng
Leerblandat jord
Här tager Forby ägor wid
god eng
god eng
På denna sijdan tager Hästholmen wid
Engh
Wäter Lacus
Beteshage
gierdes engh
På denne sijdan tager Lundz ägor wid

Scala ulnarum