D10b:87


(Rubrik:)
Tålsta Sochn

Notarum Explicatio.

1   Broby Cronehemman         ½
    Hafuer i byemåll 24 alnar bred åker
A   Östergierdet vthsäde      17 ½ tunna
B   Norregierdet vthsäde        11 5/8 tunna
C   Lilligierdet vthsäde         2 ½ tunna
D   Engh till 18 lass höö.
E   Eng enskijlt til 4 lass höö.

2   Cronehemman jbidem         ½
    Hafuer i byemåll 24 alnar bred åker
    och ähr lijka så stor som förskrefne ½
    Cronegård, den en skijlte engen vndan
    tagandes. Och giöra båda en heell crone-
    gård, som han och fins i Jordeboken.

3   Cronehemman jbidem         ½
    ähr lijka så stor som näst förskrefne
    croehemman i alle lägenheeter

4   Cronehemman jbidem         ½
    ähr och lijka så stor i alle lagenheeter1
    Och denne tuenne ½ gårdar giöra och
    en heell cronegard2. Som och noghsampt
    finnes i Jordeboken.
    Vthmarck och mulebete i diure-
    gården, men när det blifuer dem
    förmeent så hafua de ingen vthmarck
    eller mulebete.

(Text på kartbilden:)

Leerjord
Lind
Här tager Syckz ägor wid
Suartmylla någet leerblandat
denna engh ähr intagen af gierdet
Lind
Lind
Leerblandat jord
Suartmylla något leerblandat
Leerblandat jord
Här tager Jusbergz ägor wid.
Engh någet sanck


1   Fel för lägenheeter
2   Fel för cronegård