D10b:009 - 010


(Rubrik:)

Harsta      Sochn

Notarum Explicatio.

1   Hadesta Cronehemman         1
    Haffuer i byemåll tuenne bord, eller skifften det första
    kallas Store bordet, och ähr 40 alnar i byemåll. det andra
    kallas Lilla bordet. och ähr   8  alnar i byemåll.
A   Westergierdet vthsäde   { på Storebordet   11 3/4 tunneland
                                           { på Lilla bordet   2 1/4 tunneland
B   Östergierdet vthsäde      { på Store bordet   12 3/8 tunneland
                                           { på Lilla bordet   2 ½ tunneland
C   Engh till Store och Lilla bordet    26 lass höö.

2   Cronehemman jbidem            1
    Hafuer i byemåll ett skiffte och ähr 44 alnar bredt.
A    Wästergierdet såås            12 7/8 tunna
B    J Östergierdet sås              13 5/8 tunna
C   Engh till 24 lass höö.

3   Skattevthiord jbidem            1
    Lyder till Norreskattegården : Och hafuer i byemåll 22 alna
    bredh åker. Numero 1.
A   Wästergierdet                     6 ½ tunna
B   Östergierdet                        6 3/4 tunna
C   Engh till 12 lass höö.

4   Skattehemman jbidem           ½
    Hafuer i byeskiffte 40 alna bred åker
A   J Westergierdet                  11 3/4 tunneland
B   J Östergierdet                     12 3/8 tunneland
C   Engh till 24 lass höö.

5   Cronehemman jbidem         1/4
    Hafuer i byemåll 12 alnar bred åker.
A   Westergierdet vthsäde         3 ½ tunneland
B   Östergierdet vthsäde            3 3/4 tunneland
C    Engh till 11 lass höö.

6   Cronehemman jbidem         1/4
    Hafuer i byemåll 12 alnar bred åker.
A   Westergierdet vthsäde      3 ½ tunneland
B   Östergierdet vthsäde          3 3/4 tunneland
C   Engh till 11 lass höö.

7    Frelsehemman jbidem         1.
    Ähr lijka så stor i alla lägenheeter som näst förskrefne
    halfua cronehemman.

8   Skattevthiordh til Norregården i Jerslösa   1.
    Hafuer i byemåll 8 alnar bred åker folio 34.
A   Wästergierdet vthsäde         2 3/8 tunneland
B   Östergierdet vthsäde           2 ½ tunneland
C   Engh till 4 lass höö.

9   En skattevthiord til en skattegård i Jersslösa.
    Hafuer i byemåll 6 alnar bred åker. folio 34..
A   Wästergierdet : vthsäde         1 3/4 tunneland
B    Östergierdet : vthsäde           1 7/8 tunneland
C   Engh till          3 lass höö.

    Til ofuanbemälte Hadesta ähr nödtorftig vthmarck och någorlun-
    da skog till wedebrand.
    J begge gierden ähr leeriord och karg sugh
    flere nyttigheeter fins intit till Hadesta.

(Text på kartbilden:)

Måsse

Här tager Tungelunda ägor widh

Leerjord

Här tager Kulla och Strömmesta ägor widh

Leerjord

Hårdwaldz eng

gierdes engh

Leerjord

Betes wald

Scala ulnarum

Hårdwaldz engh

Hård waldz engh