D10b:098 - 099


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh      Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Ödesiö
    Cronehemman            3
    Skattehemman            2
    Frälsehemman            5
    Vthiorder                   2

1    Klåckaregården Cronehemman   1
    Hafuer i byemåll 15 allna bred
    åker. Det andra bordet ähr och 15
    alna i byemål.
B   Vthsäde i Ostergierdet1 pa2   {1   } bordet   } 7 tunnor
                                                  {2    }             } 7 tunnor
C    Vthsäde i Westergierdet på {1   } bordet   } 7 tunnor
                                                  { 2   }             } 7 tunnor
D   Engh till både borden 28 las höö.

2    Riddaregården Skattehemman   ½
    Hafuer i byemål tuenne bord.
     Det första 21 aln det andra 15 al-
     na bred åker.
B   Vthsäde i Östergierdet på    {1   } bordet   }10 tunnor
                                                 {2   }             } 7 tunnor
C    Vthsäde i Westergierdet på {1   } bordet   } 10 tunnor
                                                 { 2   }             } 7 tunnor
D   Engh till 34  lass höö på store
    och lille bordz engen.

3   Gategården Frälsehemman    1
    Hafuer i byemåll 22 alna bred
    åker
B   Vthsäde i   { Östergierdet     10 ½ tunna
C                    { Westergierdet   10 ½ tunna
D   Engh till 20 lass höö.

4    Pijlegården Frelsehemman    1
    Hafuer i byemåll 22 alna bred
    åker
B   Vthsäde i   { Ostergierdet3    10 ½ tunna
C                    { Westergierdet   10 ½ tunna
D   Engh till 20 lass höö.

5   Skrapegården Frelsehemman    1
    Hafuer i byemåll 22 alna bred åker
B   Vthsäde i   { Östergierdet     10 ½ tunna
C                    { Westergierdet   10 ½ tunna
D   Engh till 20 lass höö.

6   Skattevthiord                        1
    Lyder till Lyckiea skattegård
    och brukas der vnder.
    Hafuer i byemålle 11 alna bred åker
B   Vthsäde i   { Östergierdet    5 ½ tunna
C                    { Westergierdet  5 ½ tunna
D   Engh till 12 las höö.

7   Södre Frelsegården            1
    Hafuer i byemåll tuenne
    bord. Det första bordet ähr 21
    aln bred åker det andra 10 alna
    bred åker.

(Texten fortsätter i högra spalten:)
B   Vthsäde i Östergierdet på     {1  bordet  10 tunnor
                                                  {2  bordet  4½ tunna
C    Vthsäde i Wästergierdet på {1   bordet    9 tunnor
                                                  { 2   bordet   4 ½ tunna
E    Här ifrån ähr gifuet tree åkrer i Wäster
    gierdet till kyrkan, och ähr   1 tunna
    som felas på store bordet i Wästergierdet
    och nu brukas til Klåckaregården. Sub
    littera E.
D    Engh till lille och store bordet till
     28 lass höö.

8   Skattehemman Jbidem      1
    Hafwer i byemåll 37 alna bred
    åker.
B   Vthsäde i   { Östergierdet     17 tunnor
C                    { Wästergierdet   17 tunnor
D   Engh till 34 lass höö.

9   Lillegården Cronehemman    ½
    Hafuer i byemål 10 alna bred åker
B   Vthsäde i   { Östergierdet     4 ½ tunna
C                    { Westergierdet   4 ½ tunna
D   Engh till 9 lass höö.

10   Norregården Cronehemman    ½
    Hafuer i byemåll 10 alna bred åker
B   Vthsäde i   { Östergierdet     4 ½ tunna
C                    { Westergierdet   4 ½ tunna
D   Engh till 9 lass höö.

11   Bränegården Frelsehemman      ½
    ähr lijka stor med nästskrefne
    tuenne, halfue cronehemman i
    alle qualiteter och quantiteter

12   Rangnelerumpan. Skattevthiord   1
    Lyder till Jngewaldztorpe skatte
    gård. och hafuer i byemål 6 alna
    bred åker
B   Vthsäde i   { Östergierdet     3 tunnor
C                    { Westergierdet   3 tunnor
D   Engh til 6 lass höö.

13   Klåckarens Jord
NE   Vthsäde i   { Östergierdet   5 ½ tunna
F                       { Westergierdet   4

    Till ofuanbemälte by ähr nödtorfftig
    skogh och vthmarck

(Text på kartbilden:)

Här tager Orminge ägor wid
Här tager Lycka ägor wid
Hårdwaldz engh
öriord
Här tager Kulle torps ägor wid
öriord
Sånd och leer blandat iord
Kyrkan
Suems broo
örjord
Sånd och leer blandat iord
Betes hage
Här tager Suems ägor wid
Hårdwaldz engh
Scala ulnarum1 Fel för vthsäde
2 Fel för
2 Fel för Östergierdet