D11_007

(Kartakt inskannad i 3 delar; D11_005 baksida
D11_006 Rubrik
D11_007 Kartbild och text
Rubriken kan läsas under inskanning D11_006,
men redovisas även här:
)

Geometrisch Charta öfwer Ösby i Quillinge sochn
och Bråbo häradh belägen

Littera
et                                                                     Leera och   Leerjord   Öhrjord  Skiörjord   grund           Lerblandad    Höö
Numero                                                         klappersten                                                   öhrjord med    dungjord        ...   
                                                                                                                                            klappersten                          las
    Ösby består af 6 hehla, halfwa och
    fierdedehls hemman, 24 stänger i
    fult byamåhl och 4 ½ ahlnars stångh
A. Hafwer åker i det norra gierdet, leerjord
    medh något klappersten beblandat            12    24
B. Leerjordh                                                    -      -        12    24
C. Öhrjordh                                                     -      -         -        -         5    -
D. Skiörjordh                                                  -      -         -        -         -     -        3    -    
E. Åker i södra gierdet, lera och klappersten  4    24
F. Leerjordh                                                     -     -         13    -
H. Örjord med någon klappersten ibland        -     -          -     -           -     -        -    -         5    - 
    och nogh grundh      
G. Leerblanda dunghjordh                              -      -         -     -           -     -        -     -         -     -            5     -       
J. Åker i Eekeby gierdet                                  2     -                               
    leera medh klappersten
K. Norrängen, består af godh hårdh- och maawall                                                                                                    80
L. Kierret, består af maawall                                                                                                                                      10   
M. Stårckiellsängen, består af maawall, derest
    Numero 1 har så mycket allena som Numero
    2 : 4 : 5 och 6 men Numero 7 har der intet                                                                                                             3
    Gierdeshöö af maa- och hårdhwall                                                                                                                         6
N. Beteshaga, af skarpt och stenigt hårdhwalls bete för 10 kohr,
    warandes och medh små gran och eenebuskar öfwerlupen.
O. Noch en Dito, af hårdh- och kierwalls bete för 4 kohr och 2 par hästar
    åt hwardera äfwen och med små gran- och eenebuskar öfwerwäxt
    Vthmarck ingen widare ähr /5/ för mählt /4/ än /1/ åfwan till /3/;
    Fiskie i Norrwyken 2:ne nootwarpp, och medh andra tien-
    lige fiskietygh, fåås understundom, men särdeles, när fiskielekerne påstå,
    gieddor, abbor, mört och giers,
    men förslår intet till huusbehoff, flere lägenheeter finnes här till inga

    Grannarna
Numero 1
    Erich Andersson cronohemman 1 om
    4 stänger, med en cronoutiord
    inlagdh om 1 stång giör tillsammans 5 stänger   (  Leera och   Leerjord   Öhrjord  Skiörjord   grund           Lerblandad   Höö)
                                                                                (klappersten                                                   öhrjord med    dungjord       ...   
                                                                                                                                                       klappersten                          las)
    Hafwandes åker tillhopa i det norra gierdet           2    21          2    21        1    1 1/3     -    20
    Åker i södra gierdett                                               -    31 2/3    2    22 2/3   -    -            -    -      1    1 1/3      1    11/3                      
    J Eekebygierdett, leera och klappersten                 -    13 1/3
    Höö i Norrängen, godh hårdhwall och maawall                                                                                                                    16 2/3
    J Kierret, maawall                                                                                                                                                                  2 1/6
    J Stårckills ängen, maa och hårdhwall                                                                                                                                   1 ½
    Gierdeshöö hårdh- och mawall                                                                                                                                              1 1/4
Numero 2
    Anders Hindwasson cronohemman 1/4, om 2
    stänger i byamåhl, hafwer åker i Norra gierdet      1    2          1    2         -    13 1/3    -    8
    Åker i Södra gierdet                                               -   12 1/3    1    2 2/3   -     -           -    -        -    13 1/3    -    13 1/3
    J Eekeby gierdet                                                     -   5 1/3   
P. Ett åkerstycke särskildt i Eekebygierdet,                -    16
    lera och klappersten
    Höö i Norrängen, godh hårdh och maawall                                                                                                                            6 2/3
    J Kierret, maawall                                                                                                                                                                      5/6
    J Stårckilssängen, hårdh och maawall                                                                                                                                        3/8
    Gierdes höö hårdh och maawall                                                                                                                                                 ½
Numero 3
    Een obebygdh tompt, finnes tillförende hos
    Numero 1 annoterat
Numero 4
    Carl Erichsson frälssehemman ½ under sahlig
   
Cruusbiörns erfwingar om 4 stänger 1 1/8 ahla
     i fult måhl 
    Hafwer åker i norra gierde                                    2    8 1/4    2    8 1/4    -    28 1/3    -    17
    Åker i södra gierdet                                               -    27        2    9 2/3    -     -            -    -        -    28 1/3    -    28 1/3 
    J Eekeby gierdet                                                    -    11 1/3 
    Höö i Norrängen, godh hårdh och maawall                                                                                                                            14 1/6
    J Kierret, maawall                                                                                                                                                                    1 3/4
    J Stårckillsängen, hårdh och maawall                                                                                                                                         3/8
    Gierdeshöö, hårdh och maawall                                                                                                                                                1 1/16
Numero 5 Botwidh Andersson, är af lyka Natur och egenskap, sampt lyka stort i stånghfall, som åker
    och ängh medh näst föregående
Numero 6
    Swen Månsson äfwen så
Numero 7 Anders Bengtsson äfwen af samma beskaffenheet, som dhe andra 3 näst åfwanstående hemman!

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Biörnsnäs herregårds ägor möta här
Biörnwyken
Norrwyken
Trönäs ägor möta här
Mallmö herregårds vthiordh möter
Krusenhofs herregårds ägor
Ströya ägor här
Eekeby ägor möta här

Linda
Linda
Kalftompt
Linda
Linda
Linda
Linda
Backstugor
Soldatetorp

Scahla Ulnarum
Afmätt in Mayo Anno 1694
    af
Niels Lundberg