D11_010

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Nybble i Qw(i)llinge sochn och Bråbo häradh

    Notarum Explicatio

Littera et                                 Leera och  Lerblanda  Leerjord  Öhrblanda  Leera med  Swartt   Öhr                 
Numero                                  swartmylla  sandjord                    Sandjord     klapper       mylla    jordh    
Nybble, består af 3 bebygde  Tunnor        Tunnor      Tunnor    Tunnor        Tunnor      Tunnor   Tunnor
och ett afhyst hemman               Cappar        Cappar      Cappar      Cappar       Cappar     Cappar    Cappar
om 16 stänger i fult bya-
måhl, stången 4 ½ ahln
A. Hafwer åker i wästra gierdet
    leera och swarttmylla            3    -
B. Leerblanda sandjordh           -    -          4    -
C. Leerjordh                              -    -           -    -          8    - 
D. Öhrblanda sandjordh            -    -           -    -           -    -         2    -
E. Åker i Östra gierdet,
    leera med klappersten            -    -          -    -           -    -          -    -        14   16
F. Swartmylla                             -    -          -    -           -    -          -    -         -     -            1    16
G. Öhrjordh                                -    -          -    -           -    -          -    -         -     -            -    -            3    -

    Ängiarna                                                                Höö sommar lass
H. Höö i en särskildt ängh, Starrängen kallat,       
    som består af hårdh- och starrwall, med
    några eekar och hassellbuskar bewäxt
    Hårdhwallss höö                                                    15
    Starrwallss dito                                                       35
J. Ehlbyängen, består af bladh- och maa-
    wall medh hween iblandh, sampt medh
    eenebuskar och tufwor all öfwerwuxen
    mycket mager och skarpp gräss wäxt, mehren-
    delss altydh lyka bärande, vthi hwilc-
    ken ängh fölljande Parter ähro Jn-
    tresserade, och hafwa såledess derass
    stång fall der uthi, som föllier: När
    Låddby herregårdh har 8 4/5 stångh,
    så har några Borgare i Norkiöpingh
    tillsammans 1 1/5 stångh, Cappelans
    gården här i sochnen 1 ½ stångh, Numero
    3 här i byn 2 1/5 stångh Numero 2
    2 9/10 stångh. NotaBene här hos ähr till
    vettandes, dett kyrckioherden här i
    sochnen, har så när 1/3 af den dehl
    som Numero 2 tillkommer. Jtem Pehr i
    Hälla äfwen /och/ så mycket, så att åboen
    föga mehra behåller än 1/3 dhell,
    hwar uppå han får höö till                                    2 ½
    och Numero 3                                                       7
K. Noch en ängshump i åfwannämbde ängh,
    hwarest alla 3 grannarna hafwa
    lyka andehl af bladh- och maawall                       10

(Text i högra spalten:)
Littera et                                                         Leera och  Lerblanda  Leerjord  Öhrblanda  Leera med    Swartt   Öhr         Höö                
Numero                                                          swartmylla  sandjord                    Sandjord     klappersten   mylla    jordh  sommar  
                                                                      Tunnor        Tunnor      Tunnor    Tunnor        Tunnor        Tunnor   Tunnor      lass
                                                                          Cappar        Cappar      Cappar      Cappar       Cappar       Cappar    Cappar
L. 2: stycken ängshumpar i Starrängen, Präste-
     gården tillhörige
    Här till byn ähr ingen uthmarck, be-
    teshagar eller skough ; och hwarcken
    fiskie eller muhlbete, widare än på härads-
    marcken, som gräntzar hardt in till byn,
    doch mehrendehls är baara, skarpa och
    torra bergen.

    Grannarna
1. Pehr Joensson, frelssehemman 1 un-
    der Fruu Johanna Lillieköök om 6 stän-
    ger i byamåhl, hafwer åker i wästra
    gierdet                                                        1    4        1    16          3    -        -    24
    Åker i östra gierdet                                     -    -          -    -            -    -         -    -          5    14        -    18        1    2
                                                                                    (Höö Sommar lass)
    Hårdhwalls höö i Starrängen                                    5 5/8
    Jbidem starrwall                                                       13 1/8
    Noch i den särskilte ängshumpen, som
    grannarna hafwa tillhopa i Ehlby ängh
    Bladh- och maawall, medh eenebuskar
    och små håhltufwor bewäxt, höö till                        3 3/4

2. Jöns Månsson, frelsehemman 5/6
    under förenembde Fruu, om 4 stänger
    Jbidem en afhyst gårdh om 2 stänger
    och finnes bemälte obebygde tompt
    medh Numero 4 betechnadt. Wahrandes
    dessa samman lagde gårdar af lyka
    stort uthsäde och hööbohl som nest
    föregående Numero 1 dess uthan särskilte
    ängs tegar i Ählby ängh, hwarest han
    åhrligen bekommer höö af maa- och bladh
    wall medh hwen iblandh                                            2 ½
NotaBene Detta hemman, har tillhopa medh Hulta
    boerne i deras ängh, 7 tegar och 5
    spiell af hårdwallsblanda starrwall                              3

3. Nilss Larsson, cronohemman 1 effter-
    låtits Baronessan Fruu Christina Leyon-
    skiöhld, att emot annat frälsse ifrån
    Konglig Mayestät och cronan uthbyta, om 4
    stänger i byamåhl, hafwer åker i wästra gierdet    -    24        1    -        2    -        -    16
    Åker i östra gierdet                                                 -    -           -    -         -    -        -    -        3    20        -    12        -    24
                                                                                (Höö Sommar lass) 
    Ängh i Starrängen hårdhwahls höö                        3 3/4
    Jbidem starrwall                                                     8 3/4
    Noch i den särskilte ängshumpen som
    grannarna hafwa tillhopa i Ehlby ängh, 
    blad och maa/wall/                                                 2 ½
    doch utan särskilte ängstegar i nest föregående
    ängh, af bladh- och
    maawahl medh hween ibland, höö åhrligen            7 

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bråbo härads-allmenning möter
Jurssla ägor möta här
Låddby herregårds ägor möta
Kudby-höga åkergierde möter här
(Kuddby-höga) äng möter här
Hälla åkergierde möter
Lyda herregårds och Cappelans åkerlycka möter här
Kyrckioherdens åkergierde möter
Cappelans åkerlycka möter
Qwillinge kyrckiobys åkergierde möter här

Linda
Källa
Linda
Backe
Starrwall
Hårdwall med eekeskog och hasselbuskar

Schala Ulnarum
Afmätt in Septembris Anno 1693
af
Niels Lundberg