D11_013

(Rubriken kan ses på inskanning D11_012, men redovisas även här:)

Geometrisch charta öfwer Jurssla i Qwillinge sochn och Bråbo härad

Jurssla, består af 4 halfwa och 1 fierdedhels hemman,
hafwa tillsammans 16 stänger i byamåhl, a 6 ahlna
stångh

    Notarum Explicatio

Littera et                                                Leermyl-  Leeriord  Rödh    Sidländig  Syrsand  Höö
Numero                                                  la                              spicke    leera
                                                                                                leera                                                
A. Åker i Östra gierdet, leermylla          17    -
B. Lerjordh, som lyder stor
    swåhrheet af öfwer flödigt wattn
    om wåhrtyden, att de den intet i
    rättan tjdh komma till att bruka
    och såå                                                  -    -        9    -
C. Åker i Wästra gierdet, leermyla         10    16
D. Rödh spyckeleera}desse 4 slags         -    -         -    -        3    16
E. Leerjordh             }jord-måhner äre     -    -        6    - 
F. Sidländigh leera   }och till en dehl       -    -        -    -          -    -        3    16        1    24
G. Syrsandh             }af öfwerflödigt
                                 }wåhrwatten beswärade
H. Een åkerlycka af stora Eekängen optagen
    sandblanda biörkleera            2 tunnor

    Ängiarna
J. Stora Eekängen, af måss- och fnuggwall
    medh hween ibland, sampt några eekar och
    eenebuskar mycket tufwiger och lyten gräs-
    wäxt, mäst alla åhr lyka                                                                                                        16
K. Lilla Eekängen, af samma beskaffenheet
    som den föregående, höö                                                                                                        8
L. Kierret, består af starrwall måss- och
    dyebåttn, mycket sanckt och swårt be-
    synnerligh i wåta åhr till att bärga,
    hwarest och på halfwa kierret ähr små
    wide ahl- och tallskough, des öfriga
    halfpart ähr slätt. och bärgas höö i
    medellmåttiga åhr till                                                                                                             32
M. Ahltompten, af maawall                                                                                                        3 ½
N. Lötztäppan brukas till muhlbete, hwa-
    rest och tillförende warit åker oppgiordt,
    men som den intet ähr bährande, uthlägges
    till muhlbete igen.
    Vthmarcken här till, ähr af tämmeligh
    stort begrepp men af intet synnerligt wärde,
    effter den består mäst af höga och stora
    bergh, sampt något gran- och tallskough,
    som hwarcken förslår till trinne, stafwer
    eller weddebrandh, dock har för få åhr
    till backars, warit skiön skogh, som icke
    allenast giordt till ofwanstående reqvi-
    sitis tillfyllest, utan och något till timber,
    men utaf /de/ alt för många backstugor på uth-
    marcken ähre oppbygde, hwilcka icke låta
    sigh nöya medh, att /dee/ till sitt egit behof
    bränna hemma, utan och bortföra till
    Norkiöpingh det mästa de hinna, och till
    Salu föryttra; Muhlbete ähr här tämme-
    ligh skarpt emellan bergen; Fiskie fin-
    nes ey eller till denne byn.

Littera et                                                    Leermyl-  Leeriord  Rödh    Sidländig  Syrsand  Höö
Numero                                                      la                              spicke    leera
                                                                                                    leera                                                
    Grannarna
1. Nilss Pehrsson, cronohemman ½ opgifwit
    till hans Konglig Mayestät i byte emot annat
    frelsse, af laghmannen Herr Swen Ribbingh
    Tureson om 4 stänger i fult byemåhl
    Hafwer åker i östra gierdet                    4    8          2    8
    Åker i Wästra gierdet                            2    26        1    16     -    28     -    28        -    14
    Åker i Lyckan uti Lilla Eekängen
    sandblanda biörckleera    16 cappar
6. Noch i en lycka uti Lilla Eekängen
    tilhopa medh Numero 2. 3. och 4.
    Biörckeleera     4 cappar
7. Noch en lycka straxt öfwan byn belägen
    Sandjordh         8 cappar      

(Text i högra spalten:)
                                                                                                                Tunnor  cappar  höö
                                                                                                                                           Sommarlass 
    Höö i Stora Eekängen af måss och fnugwall medh hween iblandh                                 4
    J Lilla Eekängen samma slags jordhwall                                                                         2
    J kierret starrwall måss- och sank dye-bottn                                                                    8
    J Ahltompten maawall tillhopa medh Numero 2. 3. 4. särskildt                                     1 1/6
8. Een lyten beteshaga medh ahlbuskar uthi och bergh, bete för 2
    kohr om åhret.

2. Joen Pehrsson, frelssehemman ½ under Händellöö, äfwen ly-
     ka i åker och ängh och andra lägenheeter medh föregående.
9. 2:ne små beteshagar medh små ahlbuskar bewäxt och skarpt
    bete för 2 kohr, i den eena hagen ähr oppgiort åker sandöhren            -        8

3. Lars Biörsson, frelssehemman ½ under Fruu Christina
    Leyonschiöld har i åker och ängh halfparten mindre än de bägge
    näst ofwanstående
10. Een beteshaga, af starrwall mycket skarpt och ringa bete

4. Anderss Ehrsson, frelssehemman ½, är lyka både i stång-
     fall som åker och ängh andra tillägor medh nästföregående Numero 3.
11. Een betesshaga som består af bergh medh några små ahlbuskar
    uti, sampt skarpt och ringa muhlbete.

5. Pehr Månsson, frelsse hemman ½, under Fruu Christi-
    na Leyonschiöldh, har lyka i stångfall, åker, ängh och an-
    dra lägenheeter medh Numero 1. och 2. allenast i ängen M och
12. Lyckan 6 har han intet.
    Een beteshaga af ungh ahlskoug och godt maawalls bete
    för 3 kohr åhrligen. Uti bemelte hage ähr opp byckt ett knechte-
    torpp, som har straxt der hoos åker sandjordh                                    -    10
    Jtem ängh till                                                                                                        1 ½
O. En ängshump. Stora Eekängen kommer till Biörnewyken och Kud-
    by af sådan jordhwall, som tillförende om samma ängh ähr för
    mählt medh några eekar och hassellskough och håhltufwor uppå.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Sätra ängh möter här
Ååby ägor möta på denne sydan
Kudby ängh möter
Ååby ägor möter här
Kudby ägor möta här
Låddby herregårds ägor möta
Ehlby-ängen möter här
Bråbo härads allmenningh möter
Härads siön
Bråbo härads-allmenning möter
Hulta ägor möta

Kierr med ahl tall och wideskough
Slätt kierr
Backstuga
Kattebecken
Holma
Tall- och ahlskog
Bysens vthmarck
Soldatetorp
Backstuga
Kier medh små tall skough uti
Lill Siön
klappersten
Backstuga
linda
backe
Kiälla
Backstugor
linda
linda
Backstugor

Schala Ulnarum
Afmätt in Septembris Anno 1693
    af
Niels Lundberg