D11_015

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh öfwer Härregården Krusenhåf uthi Qwillinge
sochn belägin
j Bråbo häradh

    Notarum Explicatio

Numero                                                                    Åcker              Engh
                                                                            Tunnor Cappar    Lass
    2ne stycken trägårdar af inga fruchtbara
   
trään alenast till iordhfrucht
A. 1. Leera med swartmylla                                11
     2. Sandh och öhriord                                       1        16

    Wästra giardet
B. 3. Leera med swartmylla                                8        12
    4. Sand och öhriordh                                       3        24

     Ängerne
M. 5. Lill ängen af godh hårdwald                                                   32
J. 6. Stoor ängen hårdwall                                                                26
O? 7. Ähn i samma äng af hårdwald med måås båtten                    24
    Åhrligen giärdes höö af hårdwald                                                 6

N. 8. En liten kalfhage till samma gård kan födas 6 stycken kalfar åhrligen
K. Uthmarken till bete mycket godh af sältingswald sko-
    gen der på af tall och gran, hwarest sampt kan wara tienligh
    till timber, behielpligit till gierdzle och wedebrand
    Fyske alenast med 2ne katzor i Saltsiön, men helt odugligt
    Emedan der är alt gallstrandt, kan alt så inthet wedh
    denne gårds strandh till något fiske blifwa ansedt.
9. Fiskare Torpet hafwer uthsadhe af dungjord        1        8
    Des ängh af skarp hårdwald                                  -        -            1
    Ödes åcker som inthe kan bära någon frucht        1        21                       
                                                                                 27        17        89
    Gierdesgården emellan Malmö och Krusenhåf ståår affter den
    röda rågången wid siön hwarmed Krusenhåf inthet äre förnögd
    ty det befinnes at een gammal störgård hafwer ståt Linea recta altifrån kro-
    ken på giersgården neder till siön

(Text runt lilla kartbilden uppe t.v.:)
Östby ägor
Röödahlens ägor
Trönäs ägor
Strööya ägor

(Text medsols runt stora kartbilden:)
Trönås ägor mötha på denna sidan
Mallmö ägor mötha på denna sidan
Lacus Bråwikan
Strööya ägor
(Trönås ägor) på denna sidan mötha

Scalam Stockholmensem Anno 1691
Gustaf Adolph Forss