D11_019

(Kartakt inskannad i tre delar:
D11_018 Baksida
D11_019 Text Notarum Explicatio och del av kartbilden
D11_020 resten av kartbilden
Rubrik, som delvis fortsätter på D11_020, här kursivt:
)

Geometrisk afrytningh öfwer Strögia uthi Bråbo häradh
och Qwillinge sochn belägin

    Notarum Explicatio

Numero                                                                               Åcker            Eng
                                                                                        Tunnor Cappar  Lass
B.  Leeriordh med swartmylla                                        10
     Dito sämre leera                                                         15        11
B. Spyckleera                                                                    1        10
    Sand och öhriord                                                           8        20

     Wästra giärdet   
A. 5. Leeriordh med swartmylla                                    10
    6. Leera                                                                       17
    7. Dungiord                                                                 9

    Däs ängiar
H. 8. Lill ängen beståår af hårdwald                                -        -            16
    9. Dito maa och staarblandat wald                               -        -            28
K. f. 10. Stoor ängen af skarp hårdwald,
            sampt mååsbåten                                                  -        -            20
    11. Tompteerne af hårdwald                                         -        -             8
    12. Åhrlig gierde höö, hårdwald                                  -        -             8
    13. Kohagen af godt bete
    sampt uthmarken kan föda 64 nödht
K. Skogen i hagen sampt uhtmarken är af tahl och gran
    till giärdsle sampt weedebrand tienligt men dock knapt
   14. Ett Söldat Torp af sandiord                                    -        18
    Ängh af skarp hårdwald                                              -        -            ½
    15. Breeudden des iord sand                                       -        6
    16. Engh tegar i Trönääss ängen af kierf hårdwald              -            2
H. 17. Een hästhage af ringa bete
    18. Een skatte uthiord i östra gierdet
    Trönäss tillhörig som innehåller                                 2        12
    Den andra i wästra giärdet ähr för sig sielf
    och ligger thet i enskiffte med byåckren
    19. Dess ängetegar i Lillängen kan kasta af sig till höö                    4
    20. Jttem i Stoorängen                                                -        -            2
    21. Trönäses bygnings tompt
    22. Jttem theras tåmptedelar    

(Text runtom kartbilden, som delvis fortsätter under D11_020, här kursivt)
Äckebys ägor mötha på denna sidan
Östby ägor mötha på denna sidan
Krusenhåfs ägor
Trönäs ägor mötha på ...denna sidan
Lacus Brå wykan
Biörnwyks ägor mötha på denna sidan

Lastplats
Med starr bewuxen

(Karttexten fortsätter på D11_020)  

Scalam Stockholmensem Anno 1691
Gustaf Adolph Forss